banner
Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021
Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
20-11-2017
Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thức 4”.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ để tạo ra sự bức phá về hạ tầng công nghiệp thông tin, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin, … triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, cải cách hành chính, chủ động tiếp cận Cuộc cách mạnh Công nghiệp lần thứ 4.

Yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, đặc biệt là thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nhận thức đúng đắn toàn diện về bản chất, cơ hội, thách thức của Cuộc cách mạnh Công nghiệp lần thứ 4 để kịp thời nắm bắt cơ hội, xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thiết thực, hiệu quả, phân bổ nguồn lực đầu tư để năng cao nặng lực tiếp cận Cuộc cách mạnh Công nghiệp lần thứ 4. 

 Nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Kon Tum trong thực hiện Kế hoạch này như sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 414/QĐ-UBND, ngày 17/05/2017 của UBND tỉnh Kon Tum.

- Tham mưa UBND tỉnh phê duyệt “ Điều chỉnh Đề án xây dựng phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020”.

Chi tiết tại đây:

Trần Hạnh
Số lượt xem:867
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3399727 Tổng số người truy cập: 10 Số người online:
Phát triển:TNC