banner
Thứ 6, ngày 25 tháng 9 năm 2020
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
22-1-2019
Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Mục đích Kế hoạch nhằm góp phần cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và năng suất của nền kinh tế, trọng tâm là cắt giảm  chi phí bất hợp lý, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

 Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu gồm:

Thứ nhất là về chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường và xây dựng cơ sở sản xuất.

Thứ hai là về chi phí đầu vào sản xuất, kinh doanh: Chi phí tín dụng và dịch vụ ngân hàng; chi phí khoa học công nghệ.

Thứ ba là về phí, lệ phí, tiền thuê đất và tiền khai thác tài nguyên.

Thứ tư là về chi phí tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất.

Thứ năm về các chi phí không chính thức.

Chủ tịch UBND tỉnh các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế từng ngành, lĩnh vực và địa phương. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Chi tiết tại đây: 

Trần Hạnh
Số lượt xem:453
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3315611 Tổng số người truy cập: 18 Số người online:
Phát triển:TNC