banner
Thứ 4, ngày 28 tháng 9 năm 2022
Triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
28-7-2022

Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2445/UBND-NNTN về việc triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ, chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1009/UBND-NNTN ngày 29/3/2021. 

Xây dựng, tham mưu trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh. 

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về môi trường (thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường…) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; không để xảy ra tình trạng chậm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị của địa phương; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách mới về bảo vệ môi trường đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

Giao  UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt các cơ quan trên địa bàn thực hiện ngay việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, TTHC thuộc thẩm quyền; thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai TTHC về môi trường tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách mới về bảo vệ môi trường đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn./.   

 

Diễm Hằng - ipcKonTum
Số lượt xem:80
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4045962 Tổng số người truy cập: 8 Số người online:
Phát triển:TNC