banner
Thứ 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020
Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mua sắm tài sản, hàng hóa sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
11-11-2015

     Nhằm mục đích cụ thể hóa và để triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/Đ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lụa chọn nhà thầu. Ngày 09/11/2015 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1159/QĐ-UBND, về việc phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mua sắm tài sản, hàng hóa sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

     Theo đó: Việc phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mua sắm tài sản, hàng hóa (bao gồm công tác sửa chữa phương tiện, trang thiết bị làm việc) của các cơ quan, đơn vị, địa phương được quy định chi tiết như sau:

     1. Đối với Nguồn ngân sách tỉnh:

     - Gói thầu có giá trị dưới 100 triệu đồng: Giao thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm, phù hợp với các quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND  tỉnh và pháp luật về quyết định của mình.

      - Gói thầu có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng: Giao Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND  tỉnh và pháp luật về quyết định của mình. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

     - Gói thầu có giá trị trên 500 triệu đồng: Giao Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

     2. Đối với ngân sách các huyện và thành phố: Chủ tịch UBND các huyện, TP quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa theo thẩm quyền và quyết định phân cấp, ủy quyền việc mua sắm thuộc cấp mình.

     3. Hạn mức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, đấu thầu: Thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/Đ-CP ngày 26/6/2014 và các quy định hiện hành.

     Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Chi tiết văn bản tại đây: qd1159-2015 thay the 1204.pdf

Thị Hạnh -ipckontum
Số lượt xem:1530
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3340928 Tổng số người truy cập: 13 Số người online:
Phát triển:TNC