banner
Thứ 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020
THÔNG BÁO Kết quả họp giao ban ngày 03-9-2015
8-9-2015

Tại cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, Phó các phòng, ban, trung tâm, bộ phận ngày 03 tháng 9 năm 2015; sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Tổng hợp chiến lược báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2015, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Giám đốc Sở đã kết luận:

I. Các vấn đề đã thống nhất tại cuộc họp:

1. Về việc thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh: Giám đốc Sở yêu cầu tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm túc Kết luận số 1663-KL/TU. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý hình thức cao nhất. Giao đồng chí Chánh Văn phòng Sở theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện.

2. Về chuẩn bị nội dung, hình ảnh thuyết trình Báo cáo chính trị trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và phục vụ công tác tuyên tuyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh: Giao Phòng Tổng hợp Chiến lược chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, trung tâm: ... cung cấp biểu đồ, hình ảnh cho Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10 tháng 9 năm 2015.

3. Về đầu tư các công trình xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại các huyện, thành phố: Thực hiện theo chính sách quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Các dự án không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP thì đề xuất ngân sách hỗ trợ đầu tư một số hạng mục thiết yếu. Giao Tổng hợp - Chiến lược, Phòng Kinh tế Văn xã phối hợp với Phòng Hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, đề xuất.

5. Về kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu kinh tế theo Văn bản số 1229/VP-KTN ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Giao đồng chí Võ Văn Manh - Phó Giám đốc Sở chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh tham mưu thực hiện.

6. Các đơn vị và cá nhân khẩn trương thực hiện thanh toán, hoàn tạm ứng kinh phí thực hiện các đề án hoặc đi công tác trước khi kế toán Sở nghỉ sinh. Giao đồng chí Huỳnh Thị Thúy Hà - Phó Giám đốc Sở đề xuất hợp đồng có thời hạn 01 kế toán để thực hiện nhiệm vụ kế toán Sở trong thời gian đồng chí Trần Thị Thảo nghỉ sinh.

7. Về bàn giao 30 xe máy của Dự án giảm nghèo cho các huyện vùng dự án: Ban quản lý dự án tiến hành bàn giao xe cho các huyện. Các huyện nhận xe và làm thủ tục nộp thuế trước bạ, đăng ký xe theo quy định.

8. Về theo dõi, quản lý mua sắm tài sản cơ quan: Giao đồng chí Huỳnh Thị Thúy Hà - Phó Giám đốc Sở chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát từ khi bắt đầu đến khi kết thúc quá trình mua sắm tài sản. Giám đốc Sở chỉ ký cho chủ trương mua sắm và ký kết hợp đồng (sau khi đồng chí Huỳnh Thị Thúy Hà - Phó Giám đốc Sở kiểm tra, rà soát hồ sơ).

9. Một số nội dung khác:

- Về hoàn tất các chứng từ thanh toán đi công tác tại Thái Lan: Đề nghị phòng Kinh tế đối ngoại khẩn trương hoàn thành gửi Kế toán Sở làm thủ tục thanh toán, hoàn ứng kịp tiến độ.

- Về xử lý, chống dột tiền sảnh tầng 1:  Giao Văn phòng Sở phối hợp với Phòng Thẩm định đề xuất phương án khắc phục.

- Về sử dụng micro không dây phục vụ giao ban toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở vào sáng thứ 2 hàng tuần: Yêu cầu Văn phòng Sở chủ động triển khai thực hiện.

II. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2015

A. Nhiệm vụ trọng tâm của Sở:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2016.

- Tiếp tục hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.

- Tổ chức thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với Ubon Ratchathani (Thái Lan) theo tinh thần Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ ký ngày 23/7/2015.

B. Nhiệm vụ trọng tâm của các phòng, ban, bộ phận:

1. Phòng Tổng hợp chiến lược:

- Tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ đang dở dang của tháng trước chuyển sang:

+ Tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các xã dọc tuyến biên giới tỉnh Kon Tum.

+ Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2016.

- Phối hợp với Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh tổ chức thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016.

- Rà soát, tham mưu điều chỉnh chính thức kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.

- Tham mưu chủ trương đầu tư các công trình, dự án để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

- Đề xuất danh mục công trình đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đưa vào kế hoạch 5 năm 2016-2020, trong đó có các dự án PPP tiên phong.

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2015.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, trung tâm: tổng hợp, cung cấp biểu đồ, hình ảnh thuyết trình Báo cáo chính trị trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh trước ngày 10 tháng 9 năm 2015.

- Đề xuất xử lý các tờ trình của địa phương, đơn vị.

2. Phòng Kinh tế văn xã:

- Tham mưu UBND tỉnh dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định tại Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra Chương trình MTQG quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức họp thẩm định và báo cáo UBND tỉnh kết quả thẩm định Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn đối với các sản phẩm hàng hóa có lợi thế trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2025.

3. Phòng Thẩm định:

- Tổ chức thẩm định các dự án khi đủ điều kiện.

- Tiếp tục thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi đủ điều kiện.

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để triển khai các quy định mới về đầu tư xây dựng (như thẩm định dự án, công tác đấu thầu, quy định về lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, đầu tư  theo hình thức  đối tác công tư quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP,...).

- Phối hợp với Văn phòng Sở đề xuất phương án chống dột tiền sảnh.

4. Phòng Đăng ký kinh doanh:

- Tiếp tục công tác thường xuyên về hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

- Điều chỉnh ISO nếu Nghị định trong tháng 9 đã được ban hành

- Tham mưu soạn thảo Quyết định trình Giám đốc ký và tiến hành hậu kiểm doanh nghiệp tại huyện Kon Rẫy và 02 phường Quang Trung, Duy Tân (thành phố Kon Tum) trong tháng 9/2015.

- Báo cáo tình hình thực hiện tại điểm c mục 1.3 Tài chính, tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng tiền tệ (tại Văn bản số 1032/SKHĐT-TH).

- Tham mưu kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu kinh tế theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1229/VP-KTN ngày 31 tháng 8 năm 2015.

5. Phòng Kinh tế đối ngoại:

- Tham gia ý kiến đối với việc giao thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại tỉnh Kon Tum theo quy định tại Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ.

- Thẩm định Dự án "Phục hồi lồng ghép cho người khuyết tật do bệnh nhân phong và người khuyết tật do các nguyên nhân khác ở tỉnh Kon Tum", trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Khẩn trương hoàn tất các chứng từ, thủ tục đi Thái Lan để thanh quyết toán kinh phí kịp tiến độ quy định.

6. Phòng Thanh tra:

- Tham mưu Giám đốc Sở công bố kết luận thanh tra tại huyện Kon Plong Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế hoạch và đầu tư của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plong

- Dự thảo Quyết định, Đề cương, kế hoạch thanh tra tại UBND thành phố Kon Tum, tham mưu Giám đốc Sở.

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện thu hồi số tiền sai phạm nộp vào Ngân sách Nhà nước theo Kết luận tại các cuộc thanh tra của sở.

7. Văn phòng:

- Giao đồng chí Chánh Văn phòng Sở theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 8 và Quý 3/2015.

- Báo cáo phòng chống tham nhũng Quý 3/2015.

- Báo cáo cải cách hành chính tháng 8 và Quý 3/2015

- Làm hồ sơ để trang bị giá để tài liệu.

- Tiếp tục đôn đốc các phòng còn lại thu hồi tài liệu năm 2014 vào kho lưu trữ cơ quan để chỉnh lý trong thời gian tới.

- Tiếp tục đôn đốc phòng Kinh tế đối ngoại hoàn ứng kinh phí đi Thái lan và Đề án

- Rà soát và đề nghị nâng lương thường xuyên cho CBCC.

- Báo cáo danh sách số lượng, chất lượng của cán bộ, công chức, viên chức.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Thẩm định đề xuất phương án chống dột tiền sảnh.

8. Phòng Hỗ trợ đầu tư:

- Tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại các dự án đầu tư (đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư) trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kêu gọi đầu tư trên địa bàn Khu du lịch Măng Đen và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế Văn xã tham mưu danh mục dự án đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày 19 tháng 12 năm 2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

9. Phòng Pháp chế:

- Báo cáo kết quả rà soát văn bản Quy phạm pháp luật do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT giai đoạn 01/10/2014-30/09/2015.

- Báo cáo tổ chức lấy ý kiến trong Công chức, viên chức và người lao động đối với dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi).

10. BQL dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Kon Tum

- Hội nghị tham vấn Báo cáo đánh giá thực hiện Kế hoạch PTKTXH năm 2015 của tỉnh và định hướng Kế hoạch năm 2016.

- Hội thảo Hỗ trợ sử dụng kết quả báo cáo SitAn vào bộ cơ sở dữ liệu và niên giám thống kê thường niên của tỉnh (dự kiến cuối tháng 9/2015)

- Giám sát việc thực hiện các hoạt động tại các hợp phần dự án.

11. BQL dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum

- Triển khai thực hiện các gói thầu truyền thông.

- Đôn đốc, hỗ trợ BQLDAGN các huyện tổng hợp kế hoạch năm 2016 theo tiến độ quy định. Rà soát trước kế hoạch 2016 đối với cấp huyện để giúp huyện hoàn chỉnh và trình cấp có thẩm quyền đăng ký kế hoạch.

- Tập trung tổng hợp kế hoạch năm 2016 cấp tỉnh (Bao gồm các hoạt động của BQLDAGN tỉnh và 6 huyện).

- Thực hiện và hướng dẫn các huyện các thủ tục liên quan đến triển khai thực hiện đầu tư các tiểu dự án cơ sở hạ tầng thuộc kế hoạch năm 2015 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, có các gói thầu do BQLDAGN tỉnh làm chủ đầu tư (xây lắp, giám sát). Gửi CPO để kiểm tra trước theo quy định.

- Đề nghị các huyện báo cáo tình hình thực hiện tuyển tư vấn cá nhân cho BQLDAGN huyện để báo cáo CPO và WB.

- Đôn đốc các huyện hoàn thành thủ tục để hoàn ứng, tạm ứng vốn để thực hiện các hoạt động của dự án. Làm việc với Sở Tài chính để hướng dẫn các huyện mở mã các tiểu dự án.

- Hoàn thành thủ tục để bàn giao xe máy cho CF.

12. Trung tâm Xúc tiến đầu tư:

- Sau khi nhận được kinh phí bổ sung: thực hiện thanh quyết toán dứt điểm các khoản chi phí tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển và Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tổ chức vào tháng đầu 4 năm 2015.

- Tiếp tục hoàn thiện phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2016 - 2018 và tham mưu Sở có văn bản gửi lấy ý kiến của Sở Tài chính để hoàn thiện, trình UBND tỉnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2016 - 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư.

- Cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho số Nhà đầu tư, Doanh nghiệp lập hồ sơ thực hiện các dự án đầu tư.

- Tham gia đoàn công tác tham quan, học tập mô hình du lịch cộng đồng (homestay) tại tỉnh Hòa Bình.

- Tham gia Hội thảo quốc tế “Liên kết phát triển du lịch vùng Duyên hải Miền trung với vùng Đông nam bộ, Tây nguyên, các tỉnh Nam Lào và Đông bắc CampuChia” tại Bình Thuận.

13. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 98:

- Tiếp tục đôn đốc, theo dõi các đơn vị, các chủ đầu tư thực hiện các công việc theo kết luận của Trưởng ban chỉ đạo 98 tại cuộc họp ngày 20-4-2015.

- Tham gia Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla đợt 5 năm 2015.

- Tham mưu tổ chức họp Ban chỉ đạo 98.

14. Công tác khác:

- Duy trì tin bài trên Trang thông tin điện tử.

- Duy trì thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.

Thông báo để các phòng, ban, bộ phận và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                            

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở (t/dõi; chỉ đạo);

- Các phòng, ban, bộ phận, Trung tâm;

- Lưu: VT, TH, TQB (14b).

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Ngọc Tuấn

 

 

 

 

 

TBT
Số lượt xem:943
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3340869 Tổng số người truy cập: 15 Số người online:
Phát triển:TNC