banner
Thứ 6, ngày 25 tháng 9 năm 2020
Triền khai nhiệm vụ chi thường xuyên các tháng cuối năm 2015
17-11-2015
Triền khai nhiệm vụ chi thường xuyên các tháng cuối năm 2015
Ảnh minh họa

     Tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum qua 10 tháng chỉ đạt 78,4% so với dự toán, khả năng thâm hụt ngân sách tỉnh là rất lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ NSNN trong năm 2015.   

     Ngày 12/11/2015 UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản số 2671/UBND-KTTH về việc triền khai nhiệm vụ chi thường xuyên các tháng cuối năm 2015, nhằm thực hiện Công văn số 14518/BTC-NSNN, ngày 16/10/2015 của Bộ Tài chính về sử dụng kinh phí tạm giữ theo Chỉ thị 06/CT-TTg. Trong đó, yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố như sau:

     - Giao cho UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm đánh giá khả năng cân đối ngân sách của địa phương (Không kể thu tiền sử dụng đất) để có quyết định phương án điều hành cụ thể đối với số tạm giữ 10% chi thường xuyên và 50% dự phòng ngân sách địa phương và phải chịu trách nhiệm về mức đánh giá của mình.

     + Đối với trường hợp địa phương đánh giá thu cân đối ngân sách năm 2015 (Không kể thu tiền sử dụng đất, phí bãi gỗ) đạt và vượt dự toán: Được sử dụng kinh phí đang tạm giữ theo Chỉ thị số 06/CT-TTg (gồm 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm và 50% dự phòng ngân sách địa phương năm 2015) để thực hiện các nhiệm vụ chi đã bố trí vốn trong dự toán đầu năm và đáp ứng các yêu cầu cấp thiết khác.

     +  Trường hợp địa phương đánh giá có khả năng thâm hụt cân đối ngân sách (Không kể thu tiền sử dụng đất, phí bãi gỗ): Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ban hành quyết định giảm dự toán chi NSNN năm 2015 đối với cơ quan, đơn vị tương ứng với kinh phí đã đăng ký tạm giữ để bổ sung vào dự phòng ngân sách địa phương và bù đắp số hụt thu cân đối ngân sách địa phương năm 2015.

     + Rà soát, tổng hợp kết quả và hủy bỏ các khoản chi thường xuyên được giao trong dự toán đầu năm mà sau 30/6/2015 chưa phân bổ, chưa phê duyệt dự toán, chưa thực hiện bất kỳ công việc nào của công tác lựa chọn nhà thầu ... để bổ sung vào dự phòng ngân sách cấp mình.

     - Tổ chức ra soát, sắp xếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong khả năng nguồn kinh phí hiện có; chủ động cắt giảm, giãn tiến độ hoặc lùi thời gian thực hiện những nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cơ cấu lại hợp lý các nhiệm vụ chi, đúng mục tiêu, hiệu quả.

     - Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện giải ngân hết nguồn kinh phí được giao đầu năm, hạn chế tối đa việc xét chuyển nguồn ngân sách năm sau.

    - Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi bộ máy quản lý Nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp nhất là: Chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ khởi công, khánh thành, đi công tác bằng nguồn ngân sách.

    - Giao Sở Tài chính theo dõi và hướng dẫn triển khai thực hiện và chuẩn bị phương án bù hụt thu ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và báo cáo về UBND tỉnh xem xét, quyết định.

    - Yêu cầu Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và các đơn vị dự toán cấp I tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/11/2015 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính.

    Chi tiết văn bản tại đây: cv 2671.pdf

Thì Hạnh - Ipckontum
Số lượt xem:5224
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3315670 Tổng số người truy cập: 15 Số người online:
Phát triển:TNC