banner
Thứ 4, ngày 10 tháng 8 năm 2022
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và trồng nông sản Organic
4-1-2022

Ngày 4/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 04/QĐ-UBND về Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và trồng nông sản Organic .

Theo đó, Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và trồng nông sản Organic đã được chấp thuận tại Quyết định chủ trương đầu tư số 10/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 01 năm 2019 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp với nội dung điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án như sau:

Nội dung đã quy định tại Khoản 8, Điều 1, Quyết định chủ trương đầu tư số 10/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được điều chỉnh như sau:

“- Thời gian chuẩn bị đầu tư, thực hiện các thủ tục pháp lý: Hoàn thành quý I năm 2022.

- Thời gian đầu tư xây dựng các hạng mục công trình, trồng trọt: Hoàn thành quý III năm 2022.

- Thời gian hoàn thành đưa dự án đi vào vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp sản phẩm: Từ quý IV năm 2022.”

Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

 Nhà đầu tư thực hiện việc sung công quỹ (nộp vào ngân sách nhà nước) tiền ký quỹ do vi phạm nghĩa vụ thực hiện dự án theo quy định tại Luật Đầu tư và các Văn bản có liên quan (nếu có).

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, khai thác sử dụng, đề nghị Nhà đầu tư thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp 2017 và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan; không được làm suy giảm diện tích rừng, chất lượng, ảnh hưởng đến tái sinh rừng của rừng trong khu vực dự án.

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 10/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 01 năm 2019 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp.

 

Thanh Thúy-ipckontum
Số lượt xem:167
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3970299 Tổng số người truy cập: 6 Số người online:
Phát triển:TNC