banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài
29-4-2022

Ngày 28/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1238/UBND-KTTH về việc triển khai Công điện số 307/CĐ-TTg ngày 08/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; UBND tỉnh yêu cầu:

Các chủ dự án sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ giải ngân kế hoạch vốn ODA năm 2021 đối với các dự án do đơn vị mình quản lý, thực hiện (Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam; Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới –Tiểu dự án tỉnh Kon Tum và Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn ODA năm 2021 dưới 70%). Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 1083/UBND-KTTH ngày 18/4/2022. Các chủ dự án chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả giải ngân kế hoạch vốn ODA năm 2022 được giao.

Rà soát, lập kế hoạch chi tiết giải ngân theo tháng và bám sát tiến độ để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Định kỳ trước ngày 22 hàng tháng, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (bao gồm vốn ODA) về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo chỉ đạo tại Văn bản số 2604-CV/VPTU ngày 18/4/2022; trong đó lồng ghép báo cáo về tình hình giải ngân theo Kế hoạch đã xây dựng để kịp thời nắm bắt tiến độ giải ngân và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có).

Chỉ đạo nhà thầu đẩy mạnh tiến độ thi công, bám sát kế hoạch giải ngân để đảm bảo khối lượng công trình hoàn thành. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, kiểm soát chi, thanh toán cho nhà thầu. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Nhà tài trợ, Ban Quản lý Dự án Trung ương hoàn thành hồ sơ rút vốn, đảm bảo điều kiện được rút vốn theo quy định. Sau khi rút vốn, kịp thời thực hiện ghi thu, ghi chi và hoàn chứng từ theo quy định để phản ánh chính xác số giải ngân của dự án.

Đối với các dự án kết thúc Hiệp định vay trong năm 2022 (Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập), yêu cầu các chủ dự án đảm bảo hoàn thành thi công, nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu trước thời điểm đóng dự án theo quy định tại Hiệp định vay và Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan: Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 của từng dự án sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh. Kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh của các dự án theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định./.

 

 

Thế Đắc - ipcKonTum
Số lượt xem:49
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3900560 Tổng số người truy cập: 15 Số người online:
Phát triển:TNC