banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, liên kết sản xuất, trồng và kinh doanh các loại cây dược liệu của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum
11-1-2022

Ngày 10/1/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc Chấp thuận Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, liên kết sản xuất, trồng và kinh doanh các loại cây dược liệu của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của Dự án thực hiện ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, liên kết sản xuất, trồng và kinh doanh các loại cây dược liệu đã được chấp thuận tại Quyết định chủ trương đầu tư số 926/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 362/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum với các nội dung điều chỉnh như sau:

Điều chỉnh Diện tích mặt đất sử dụng

Nội dung đã quy định tại khoản 2, Điều 1 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 362/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được điều chỉnh như sau:

“Diện tích mặt đất sử dụng: 418.031,1 m2.”

Điều chỉnh Tiến độ thực hiện dự án

Nội dung đã quy định tại khoản 3, Điều 1 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 362/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được điều chỉnh như sau:

“Thời gian thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, đất đai và thủ tục liên quan: Từ quý III năm 2018 đến quý III năm 2021.Thời gian xây dựng các hạng mục công trình, trồng cây dược liệu: Hoàn thành từ quý IV năm 2021 đến quý IV năm 2023. Thời gian đi vào vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp sản phẩm: Từ quý I năm 2024.”

Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

 Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, khai thác sử dụng, đề nghị Nhà đầu tư thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp 2017 và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan; không được làm suy giảm diện tích rừng, chất lượng, ảnh hưởng đến tái sinh rừng của rừng trong khu vực dự án.

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 926/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 362/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

Thị Hạnh-ipckontum
Số lượt xem:136
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3900538 Tổng số người truy cập: 7 Số người online:
Phát triển:TNC