banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đăk Glei
28-4-2022

Ngày 27/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đăk Glei với các chỉ tiêu chủ yếu như: 

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch là 149.364,49 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 142.015,71 ha, đất phi nông nghiệp 4.993,84 ha và đất chưa sử dụng 2.354,94 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất là 787,72 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 714,23 ha,  đất phi nông nghiệp 46,57 ha và đất chưa sử dụng 26,92 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất là 733,96ha. Trong đó: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 725,86ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 4,70ha và chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở 3,4ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 31,22ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 2,21ha và đất phi nông nghiệp 29,01ha.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đăk Glei công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện theo đúng quy định; Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải tuân thủ, đồng bộ theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch liên quan được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi đất đối với các dự án chậm hoặc không triển khai. Có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại. Kiểm soát chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển đổi đất trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản hoặc chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không theo kế hoạch sử dụng.

Thực hiện tốt chính sách thu hồi, chuyển mục đích, giao cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật...

 

 

Thanh Thúy - ipcKonTum
Số lượt xem:51
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3900504 Tổng số người truy cập: 8 Số người online:
Phát triển:TNC