banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà” của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường DH.
19-10-2021

    Ngày 19/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND về việc Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà” của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường DH.

    Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà” của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường DH đã được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 507/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Quyết định giãn tiến độ đầu tư số 15/QĐ-SKHĐT ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 770/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum với nội dung điều chỉnh như sau:

     Mục tiêu dự án: Xử lý ô nhiễm môi trường và hoạt động quản lý chất thải khác; thu gom, xử lý tiêu hủy rác thải không độc hại; tái chế phế liệu; tái chế rác thải thành Compost hữu cơ vi sinh.

     Quy mô dự án: Giai đoạn 1: công suất thiết kế 72 tấn rác thải/ngày đêm. Giai đoạn 2: công suất thiết kế 130 tấn rác thải/ngày đêm. Trong đó:   Xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt: 72 tấn/ngày đêm. Xử lý rác thải thành Compost hữu cơ vi sinh: 52 tấn/ngày đêm.  Xử lý rác tái chế - nguy hại và rác trơ: 06 tấn/ngày đêm (Khối lượng này sẽ thu gom bán phế liệu đối với rác là chai nhựa, ống nhựa…; chất thải nguy hại sẽ thu gom, lưu trữ rồi hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý; Chôn lấp đối với rác trơ).

    Tổng vốn đầu tư của dự án: 80.202.326.868 đồng

    Tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn 1: từ Quý II/2018 đến Quý III/2020. Đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa dự án giai đoạn 1 đi vào hoạt động từ cuối Quý III/2020. Giai đoạn 2: từ tháng 7/2021 đến tháng 02/2022. Trong đó: Chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý : từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021. Thi công lắp đặt dây chuyền sản xuất Compost hữu cơ vi sinh: từ tháng 11/2021 đến tháng 01/2022. Vận hành thử nghiệm và đưa dự án giai đoạn 2 vào hoạt động: từ tháng 02/2022.”

    Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 507/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2018 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 770/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; đồng thời chấm dứt hiệu lực Quyết định giãn tiến độ đầu tư số 15/QĐ-SKHĐT ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Diệu Linh-ipckontum
Số lượt xem:23
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654413 Tổng số người truy cập: 7 Số người online:
Phát triển:TNC