banner
Thứ 2, ngày 10 tháng 5 năm 2021
Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh tại Hội nghị đánh giá, sơ kết 03 năm triển khai Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
21-10-2020

     Trưởng Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh kết luận như sau:

     Biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh, các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong 03 năm vừa qua đã phối hợp triển khai có hiệu quả Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã đạt được những kết quả tích cực; trong đó, Hội nhập về chính trị có những bước phát triển; Hội nhập về kinh tế đã có khởi sắc, kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng, đã thu hút được một số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; Hội nhập về an ninh, quốc phòng, văn hóa - xã hội, giáo dục, dân tộc... được quan tâm triển khai và An ninh trật tư được đảm bảo, đường biên cột mốc được giữ vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

    Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn đã chỉ ra tại báo cáo, đẩy mạnh hơn nữa công tác hội nhập quốc tế của tỉnh, triển khai hiệu quả Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh), trong đó cần tập trung một số nội dung sau:

     - Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác đối ngoại nói chung, hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và thực thi các Hiệp định thương mại tự do mà nước ta là thành viên, trong đó chú trọng Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     - Tiếp tục xác định hội nhập về kinh tế là trọng tâm trong triển khai công tác hội nhập quốc tế của tỉnh. Xây dựng lộ trình hội nhập quốc tế về kinh tế phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh. Cải thiện môi trường thu hút đầu tư nước ngoài, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, nâng cao chỉ số PCI, gắn thu hút đầu tư với giám sát quá trình thực thi, bảo đảm an ninh, hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường. Đẩy mạnh vận động nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) trên các lĩnh vực nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh; nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh; hỗ trợ nâng cao năng lực các doanh nghiệp của tỉnh trong hội nhập quốc tế về kinh tế.

     - Tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác truyền thống của Lào và Campuchia; đưa quan hệ hợp tác đã được thiết lập đi vào thực chất, hiệu quả. Tiếp tục xúc tiến mở rộng quan hệ với một số địa phương của các nước phát triển trên thế giới như: Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, Hàn Quốc, Pháp, Nga và các nước khác thuộc khu vực Âu - Mỹ. Đẩy mạnh quan hệ với các cơ quan của Liên Hợp quốc tại Việt Nam, các thể chế tài chính quốc tế, các cơ quan phát triển quốc tế. Chủ động và tích cực tham gia một số hoạt động của các thể chế đa phương mà nước ta là thành viên như: khu vực Tam giác phát triển CLV, Hợp tác tiểu vùng Mê Kông mở rộng, Cộng đồng ASEAN... Triển khai hiệu quả chiến lược hội nhập quốc phòng, an ninh của Chính phủ. Đẩy mạnh hợp tác quân sự, biên phòng, an ninh với các tỉnh giáp biên của Lào và Campuchia, cũng như các tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển; củng cố, duy trì, giữ vững đường biên giới hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng hội nhập quốc tế để xâm phạm an ninh, trật tự của đất nước. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với cá nhân, tổ chức có yếu tố nước ngoài có dự án đầu tư và thực hiện các hoạt động khác trên địa bàn tỉnh.

     - Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa, lao động, xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực khác. Chủ động tìm kiếm đối tác có năng lực để thiết lập hợp tác, trong đó tập trung vào nội dung khoa học và công nghệ, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh xuất khẩu lao động và thiết lập hợp tác lao động thời vụ. Từng bước nâng cao năng lực giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý tại các Trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh theo tiêu chuẩn của quốc tế gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch hợp tác về giáo dục với các tỉnh của Lào và Campuchia.

     - Tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng đến với bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động thông tin đối ngoại, văn hóa đối ngoại và các hoạt động đối ngoại của tỉnh. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, các doanh nghiệp và nhân dân. Tăng cường nguồn nhân lực phục vụ công tác hội nhập quốc tế. Bố trí công chức có trình độ, năng lực làm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại. Thường xuyên tổ chức các Lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

     Phó Ban Chỉ đạo: Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; thành viên Thường trực: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các thành viên Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, tích cực tham mưu triển khai Đề án, đồng thời trên cơ sở điều chỉnh của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh, đề xuất sửa đổi, bổ sung Đề án cho phù hợp.

 

ipckontum
Số lượt xem:168
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3490770 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
Phát triển:TNC