banner
Thứ 4, ngày 12 tháng 6 năm 2024
Triển khai Kết luận số 1806-KL/TU ngày 13/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
30-5-2024

Thực hiện Kết luận số 1806-KL/TU ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Ngày 31/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1890/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày  26 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về phát huy vai trò,  nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã  hội”; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 05-CT/TU), Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Kế hoạch số 83-KH/TU) và các chủ trương, quy định có liên quan để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức về vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó góp phần làm cho việc giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp.Theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 106/UBND-KGVX ngày 12 tháng 01 năm 2021, Văn bản số 532/UBND-KGVX ngày 03 tháng 3 năm 2023, Quy chế phối hợp số 1029/QCPH-UBND-UBMT ngày 28 tháng 3 năm 2024 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng thời xây dựng kế hoạch hoặc có các giải pháp thiết thực để tiếp tục triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các đơn vị, địa phương với Nhân dân nhằm tăng cường trách nhiệm của chính quyền các cấp, qua đó kịp thời xem xét, tiếp thu, giải trình, giải quyết và phản hồi những kiến nghị, góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân (nhất là các vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc,….). Bên cạnh đó, chú trọng việc gắn hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong việc phòng ngừa, phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý tài sản nhà nước, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thu hồi đất, cấp phép xây dựng, kinh  doanh, thu  chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp của Nhân dân...Tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện hiệu quả các nội dung phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với Ủy ban nhân dân các cấp; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tiếp thu ý kiến, giải quyết các kiến nghị sau giám sát của cơ quan có thẩm quyền.Quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, việc tiếp cận thông tin để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám  sát, phản biện xã hội. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU để việc giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thật sự đạt hiệu quả thiết thực.Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông duy trì, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề các tin, bài tuyên truyền, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, đặc biệt về tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021 về ban hành quy định hoạt động lấy ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối về các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum (nếu cần thiết để đảm bảo theo quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương).Tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU; Kế hoạch số 83-KH/TU; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã  hội”.Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU, gắn với việc triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở. Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét các vướng mắc phát sinh (nếu có).
 

 

 

Thanh Thúy - ipckontum
Số lượt xem:22

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 21 Số người online:
TNC Phát triển: