banner
Thứ 4, ngày 12 tháng 6 năm 2024
Ttriển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3-1-2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3351/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

1. Mục đích

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chính sách của tỉnh Kon Tum về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; về vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2022-2030; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện.

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho thanh niên về các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện cho thanh niên gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Chương trình phải có trọng tâm, trọng điểm; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chủ trì với các đơn vị, địa phương có liên quan. Đảm bảo việc thực hiện các nội dung hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch và tiến độ thời gian.

- Các cấp, các ngành, địa phương tạo điều kiện cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo phân cấp thực hiện Chương trình. Đồng thời lồng ghép thực hiện với các đề án, chương trình, kế hoạch khác đang được triển khai trên địa bàn.

. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển Kon Tum trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 1 (2022 - 2025)

- 100% cán bộ đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Hỗ trợ 1.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 100 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- 100% Huyện, thành đoàn hàng năm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên.

- Hằng năm, 500 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp.

- 100% doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển.

- Duy trì hoạt động của Tổ hỗ trợ thanh niên cấp tỉnh và phấn đấu 50% huyện, thành đoàn thành lập Tổ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- 50% các huyện, thành đoàn có các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Hỗ trợ thành lập 03 hợp tác xã do thanh niên làm chủ.

- Hằng năm, hỗ trợ duy trì ít nhất 10 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

b) Giai đoạn 2 (2026 - 2030)

- 100% cán bộ đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- 100% huyện, thành đoàn hằng năm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên.

- Hỗ trợ 2.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 200 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hằng năm có 1.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp.

- 100% các huyện, thành đoàn thành lập Tổ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

-100% các huyện, thành đoàn có các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Hỗ trợ thành lập 05 hợp tác xã do thanh niên làm chủ.

- Hằng năm, hỗ trợ duy trì ít nhất 10 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế.

a) Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp và vai trò, vị trí, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội.

b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Xây dựng nội dung và triển khai thông tin hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tham gia các lớp tập huấn trang bị kiến thức kỹ năng khởi nghiệp.

c) Biên soạn tài liệu, ấn phẩm dưới dạng tờ rơi (tờ bướm), nhằm phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến, cung cấp thông tin và hỗ trợ thanh niên nâng cao nhận thức về khởi nghiệp.

d) Xây dựng và phát huy các chuyên trang, chuyên mục trên các báo, trang thông tin của Đoàn, Hội để giới thiệu về các gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, các mô hình khởi nghiệp hiệu quả của thanh niên.

đ) Phối hợp các đơn vị truyền hình, các Hiệp hội ngành nghề và các tổ chức khác xây dựng các chương trình truyền hình, chương trình phát thanh, chương trình thực tế về khởi nghiệp.

e) Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, thanh niên; tổ chức các cuộc giao lưu giữa thanh niên với các doanh nhân thành đạt.

f) Định kỳ hằng năm phối hợp tổ chức tuyên dương doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu và tổ chức tôn vinh chuyên gia, nhà tư vấn, các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp tiêu biểu. Lồng ghép các nội dung, giải pháp định hướng về khởi nghiệp trong các chương trình định hướng, tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho thanh thiếu niên.

g) Tuyên truyền, tư vấn, tập huấn cho thanh niên khởi nghiệp khi tiếp cận các nguồn vốn và nhà đầu tư; nhằm tránh bị các tổ chức, cá nhân nước ngoài lợi dụng vào mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

2. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh.

a) Tìm kiếm, sàng lọc và củng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng.

          - Tiếp tục tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp cho thanh niên nhằm tìm kiếm các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiềm năng, đặc biệt là các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và áp dụng công nghệ số.

- Tổ chức hành trình thanh niên khởi nghiệp định kỳ hằng năm; các buổi gặp gỡ thỏa thuận đầu tư, khởi nghiệp của thanh niên với các nhà đầu tư; các buổi hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp, lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

b) Hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho thanh niên.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp như: kiến thức về quản trị sản xuất, quản trị nhân sự, marketing, quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng, ...

- Giới thiệu, tư vấn, kết nối cho thanh niên có ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp tham quan thực tế các nhà máy, các doanh nghiệp điển hình trong từng lĩnh vực, ngành nghề.

- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho thanh niên khởi nghiệp kiến thức về chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ, vận chuyển, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và các nội dung khác trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh theo chuỗi giá trị trên cơ sở khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của vùng miền, địa phương.

c) Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình, chính sách ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của Chính phủ.

- Tăng cường hỗ trợ vốn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác do đoàn viên, hội viên, thanh niên làm chủ thông qua nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; do Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh huy động, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác từ các địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và nguồn vốn hợp pháp khác.

- Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể của thanh niên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại.

- Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phân bổ nguồn ngân sách để xây dựng các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; vận động nguồn xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại địa phương.

- Hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên về các thủ tục, quy trình vay vốn; cách xây dựng dự án, hồ sơ vay vốn.

- Thiết lập cơ chế kết nối giữa cố vấn khởi nghiệp, ngân hàng cho vay và quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để huy động các nguồn vốn thực hiện các dự án khởi nghiệp của thanh niên.

d) Xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên

- Định kỳ phối hợp tổ chức các Triển lãm, Hội chợ sản phẩm khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp.

- Tập huấn, bồi dưỡng, tư vấn cho thanh niên khởi nghiệp về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, cung cấp thông tin về các thị trường quốc tế.

- Tổ chức các chương trình tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã thanh niên áp dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm…

đ) Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp.

- Triển khai các hoạt động bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, quyền sở hữu trí tuệ, pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp.

- Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý, đăng ký bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ và các nội dung pháp lý khác liên quan đến kinh doanh cho thanh niên khởi nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể của thanh niên.

- Xây dựng các sản phẩm, ứng dụng hỗ trợ pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp.

e) Hỗ trợ liên kết, phát triển mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh. Khuyến khích doanh nhân trẻ khởi nghiệp tham gia Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh và các tỉnh, thành phố.

- Thành lập mới, củng cố nâng cao chất lượng các câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam các cấp.

- Hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững; thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế như: tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ thanh niên thành lập và chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới.

3. Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

a) Đầu tư phát triển các thiết chế hỗ trợ khởi nghiệp.

- Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm hỗ trợ thanh niên, Tổ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn; xây dựng và phát huy hiệu quả các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động phối hợp giữa các trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong hỗ trợ thanh niên.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn, Hội trực tiếp phụ trách các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, chuyên gia, các quỹ đầu tư khởi nghiệp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Xây dựng và phát triển cộng đồng thanh niên khởi nghiệp trong các lĩnh vực.

b) Khai thác các nguồn lực để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Tăng cường và mở rộng hợp tác các Doanh nghiệp trong các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên; vận động nguồn lực triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và nâng cao năng lực chuyển đổi số.

- Liên kết, xây dựng mạng lưới kết nối giữa các thanh niên khởi nghiệp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum và các tổ chức, mạng lưới doanh nhân trẻ khu vực.

4. Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

a) Nghiên cứu, góp ý điều chỉnh, bổ sung, đề xuất mới các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh theo đối tượng, vùng miền.

b) Tổ chức “Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp”, các chương trình đối thoại giữa doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành để tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị đề xuất những chính sách, chương trình thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

c) Giám sát việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực thi chính sách về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên theo Quy chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

e) Phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, luật pháp về phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí

- Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Tỉnh đoàn, các sở, ban ngành, cơ quan địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn kinh phí lồng ghép thông qua các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nguồn huy động từ xã hội, cộng đồng theo quy định của pháp luật.

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ chương trình hoạt động, Tỉnh đoàn, các sở, ban ngành xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức thực hiện

1. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum

- Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai chương trình theo từng giai đoạn và hằng năm; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình ở địa phương, đơn vị.

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ: chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình và tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh.

 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Cung cấp tài liệu giáo dục khởi nghiệp, tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp hỗ trợ triển khai các hoạt động phát triển kinh tế, đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên nông thôn trong xây dựng các mô hình khởi nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp 4.0, nông nghiệp hữu cơ… Nâng cao năng lực khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn; Tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên sản xuất nông nghiệp theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn như: An toàn thực phẩm, Vietgap, Globalgap…

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hỗ trợ Tỉnh đoàn trong công tác nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số cho thanh niên phục vụ quá trình khởi nghiệp trong giai đoạn mới; phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cho Chương trình.

- Hướng dẫn, định hướng cho các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn triển khai công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động khởi nghiệp của thanh niên; tăng cường các tin, bài về các gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực.

6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh đoàn căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí kinh phí triển khai thực hiện Chương trình, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí kinh phí triển khai thực hiện Chương trình.

8. Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm hằng năm về việc triển khai thực hiện Chương trình, tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết và xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

10. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Xây dựng các tài liệu hướng dẫn triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hướng dẫn, khuyến khích thanh niên đề xuất, tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh theo quy định.

11. Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị xây dựng, phát triển các kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

12. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp triển khai hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

13. Sở Tư pháp hỗ trợ tư vấn pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách, tạo môi trường hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp trên lĩnh vực công nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch. Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và cơ quan liên quan trong công tác tư vấn, đào tạo, hỗ trợ pháp lý về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ kết nối với các tổ chức sở hữu trí tuệ; hướng dẫn thủ tục đăng ký tác quyền các tác phẩm thuộc lĩnh vực văn hóa.

15. Ban Dân tộc phối hợp với Tỉnh đoàn, các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

16. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum:

- Theo chức năng, nhiệm vụ đơn vị chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình; tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp thanh niên trên địa bàn tỉnh.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ vốn vay giúp đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tăng cường hỗ trợ vốn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh do đoàn viên, hội viên, thanh niên làm chủ thông qua nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác từ các địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và nguồn vốn hợp pháp khác.

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phê duyệt và chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp dưới phê duyệt kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại địa phương, tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn thực hiện kế hoạch, lồng ghép với các đề án, chương trình, kế hoạch khác đang triển khai trên địa bàn.

- Bố trí kinh phí địa phương thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của Chương trình.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh theo chức chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Tỉnh đoàn và đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế trong tổ chức mình.

19. Sơ kết, tổng kết, báo cáo

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố định kỳ hằng năm gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo Chương trình đã được duyệt gửi về Tỉnh đoàn trước ngày 05 tháng 12.

- Đề nghị Tỉnh đoàn Kon Tum chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ:

+ Tham mưu tổ chức đánh giá, sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030; bổ sung, điều chỉnh hoạt động của Chương trình bảo đảm phù hợp thực tế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

+ Trên cơ sở báo cáo của các ngành, đơn vị, địa phương, tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ hằng năm, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh vào ngày 10 tháng 12 để báo cáo về Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc phản ánh về Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

 

Thanh Thuý - IpcKonTum
Số lượt xem:1012

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 16 Số người online:
TNC Phát triển: