banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ cát, sạn, sỏi điểm mỏ thuộc khu vực giáp ranh giữa thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei và thôn Gia Tun, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
1-6-2021

     Ngày 27/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 461/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc khu vực giáp ranh giữa thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei và thôn Gia Tun, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH MTV Đặng Phát Kon Tum.

     Theo đó, dự án Khai thác mỏ cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc khu vực giáp ranh giữa thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei và thôn Gia Tun, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH MTV Đặng Phát Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chấp thuận tại Quyết định chủ trương đầu tư số 550/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh được điều chỉnh như sau:

      Nội dung Tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 550/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh được điều chỉnh như sau Thời gian hoàn thành thủ tục pháp lý, xây dựng cơ bản: Từ tháng 4 năm 2020 đến hết tháng 11 năm 2021.Thời gian vận hành khai thác và kinh doanh: Từ tháng 12 năm 2021 đến hết tháng 7 năm 2031.Thời gian cải tạo và phục hồi môi trường: Từ tháng 8 năm 2031 đến hết tháng 01 năm 2032.

     Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.  Khi triển khai thực hiện dự án không chuyển đổi diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích khác theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí Thư và Thông báo số 191/TB-VPCP, ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

      Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 550/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Công Dinh - ipckontum
Số lượt xem:55
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606736 Tổng số người truy cập: 20 Số người online:
Phát triển:TNC