banner
Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án 06
22-2-2024

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án 06

Ngày 21/02/2024, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 60/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Theo đó, ngày 30/01/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu tham gia dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia; trình Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 02 năm 2024, bảo đảm cơ sở pháp lý triển khai Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2023. Tinh thần linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và chủ động có văn bản thay thế vào đúng thời điểm Luật Giao dịch điện tử năm 2023 có hiệu lực thi hành. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26 tháng 4 năm 2022 về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0); sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2022 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, quy định đầy đủ các nội dung liên quan đến Trung tâm dữ liệu quốc gia. Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. 

Bộ Công an tham gia ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung nội dung về an toàn thông tin tại Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26 tháng 4 năm 2022, khẩn trương gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, hoàn thiện. 

Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 820/VPCP-KTTH ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ. Đối với các khoản chi của ngân sách trung ương năm 2024 chưa phân bổ đầu năm cho các Bộ, cơ quan để thực hiện mua sắm, hiện đại hóa trang thiết bị, đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 820/VPCP-KTTH ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ. Chỉ đạo, đôn đốc Tổng cục Thuế tích hợp thông tin người nộp thuế, triển khai nộp thuế trên VNeID; rà soát triển khai sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập các dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính của ngành thuế; làm sạch dữ liệu tài khoản người nộp thuế từ nay đến ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, các bộ, địa phương, cơ quan liên quan để hoàn thành trong quý I năm 2024: (i) Hướng dẫn chuẩn hoá dữ liệu khoản thu, việc đối soát và hoàn tiền trực tuyến các khoản thu nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công đã nộp vào ngân sách nhà nước; (ii) Hướng dẫn việc đối soát và hoàn tiền trực tuyến các khoản thu nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công đã nộp vào ngân sách nhà nước. Chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an - Cơ quan thường trực triển khai Đề án 06 và các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm tình hình triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ; chuẩn bị kỹ nội dung sơ kết, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái xem xét, chỉ đạo trước ngày 10 tháng 5 năm 2024. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát nhu cầu kinh phí để bố trí đủ nguồn vốn đầu tư công trong năm 2024 cho các bộ, ngành, địa phương phục vụ việc triển khai Đề án 06; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phân bổ cho các bộ, địa phương đã đăng ký. Khẩn trương có văn bản gửi các Bộ, cơ quan Trung ương đề nghị có ý kiến về việc kéo dài kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 sang năm 2024. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều tiết, phân bổ kinh phí quản lý đất đai sử dụng cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương có văn bản và tổ chức họp trực tuyến yêu cầu các địa phương báo cáo về việc điều tiết triển khai 10% kinh phí nguồn thu từ đất phục vụ quản lý đất đai, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị; tổng hợp, xin ý kiến Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 3 năm 2024; hoàn thiện báo cáo, phương án xử lý, hỗ trợ địa phương theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2024. 

Bộ Tư pháp: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ khẩn trương họp với các Bộ, cơ quan1 thực hiện rà soát, điều chỉnh, thống nhất phương án đơn giản hóa, lộ trình xử lý văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư đã giao tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ giai đoạn 2017 - 2018, bảo đảm phù hợp với hiện trạng kết nối, quản lý, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả làm việc với các Bộ, cơ quan trong tháng 3 năm 2024, theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2024. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cho ý kiến thống nhất về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định cơ sở dữ liệu quốc gia nêu trên, trình Chính phủ trong tháng 02 năm 2024. Nghiên cứu đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với những văn bản phải sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Đề án 06 và Luật giao dịch điện tử năm 2023. 

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn mô hình, chuẩn hoá dữ liệu khoản thu (bao gồm mã định danh khoản thu), thực hiện thanh toán trực tuyến viện phí, học phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hoàn thành trong quý I năm 2024. 

Văn phòng Chính phủ cùng với Bộ Công an - Cơ quan thường trực triển khai Đề án 06 chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm tình hình triển khai Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06, chuẩn bị kỹ nội dung sơ kết, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang xem xét, chỉ đạo trước ngày 10 tháng 5 năm 2024. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trước khi trình Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ thuê dịch vụ công nghệ thông tin hạng mục Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019, bảo đảm không làm gián đoạn dịch vụ, ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ công, thanh toán trực tuyến trên môi trường mạng. 

Theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết luận này theo đúng tiến độ; định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện./.

 

 

 

Công Dinh - ipc Kon Tum
Số lượt xem:71

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 25 Số người online:
TNC Phát triển: