banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022 Và Kế Hoạch Tài Chính Ngân Sách Nhà Nước 03 Năm 2022 - 2024 Từ Nguồn Kinh Phí Sự Nghiệp Bảo Vệ Môi Trường
9-7-2021

     Ngày 08/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2339/KH-UBND về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

     Kế hoạch bảo vệ môi trường 3 năm 2022 - 2024 xác định tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

     Hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương, tiếp tục triển khai việc đầu tư xây dựng Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn liên hợp huyện Ngọc Hồi từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương; Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, khuyến khích, huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế đầu tư cho hoạt động lĩnh vực thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải theo xu hướng giảm phát thải và thân thiện môi trường tại các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai, Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Glei.

     Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Văn bản của UBND tỉnh.

     Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động đối với các dự án đầu tư, các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh có khả năng gây ô nhiễm cao, các cơ sở có quy mô xả thải lớn. Đặc biệt là việc thực hiện các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.

     Quản lý chất thải, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Chiến lược về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 579/KH-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

     Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chỉ đạo các ngành tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền về Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh được công nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN; kêu gọi nguồn tài trợ quốc tế thực hiện Chương trình bảo tồn các loại rùa nguy cấp của Việt Nam hiện có tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

     Tăng cường năng lực quản lý môi trườngtiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2021-2025, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo về môi trường theo quy định của Trung ương.

     Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch liên tịch về BVMT đã ký kết, tăng cường vai trò phản biện, giám sát, tham gia quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của các Hội đoàn thể; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động phối hợp, đảm bảo đúng theo các nội dung, mục tiêu đề ra.

     Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; tạo cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách, khuyến khích cá nhân, tổ chức và cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường; áp dụng các chính sách, cơ chế hỗ trợ về vốn, khuyến khích về thuế đối với hoạt động BVMT trên địa bàn tỉnh.

     Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

     Dự kiến các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường năm 2022, giai đoạn 2022 -2024 có tổng kinh phí thực hiện 99,998 tỷ đồng (trong đó, lũy kế đến hết năm 2021 là 50 tỷ đồng; năm  2022: 13 tỷ đồng; năm  2022: 13 tỷ đồng; năm  2022: 13 tỷ đồng)./.

 

Thế Đắc-ipckontum
Số lượt xem:133
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606729 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
Phát triển:TNC