banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 7 năm 2024
Công tác cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh
9-7-2024

Công tác cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh

Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. 

Từ đầu năm đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 54 Quyết định công bố danh mục TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tổng số TTHC trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay là 1.732 TTHC (trong đó: cấp tỉnh: 1.395 TTHC, cấp huyện: 203 TTHC; cấp xã: 104 TTHC, chung 3 cấp: 30 TTHC). 

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; UBND các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa các cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu tối thiểu trong tiếp nhận, số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC. 

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tiếp tục được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh đã tiếp nhận 150.863 hồ sơ thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (trong đó, 46.314 hồ sơ trực tuyến; 78.749 hồ sơ trực tiếp và bưu chính công ích; 5.378 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang); đã giải quyết 125.111 hồ sơ, trong đó 122.934 hồ sơ đúng hạn và sớm hạn (đạt tỷ lệ 98,27%); 25.752 hồ sơ đang giải quyết. 

Tiếp tục triển khai thực hiện danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh. Trong đó, đã tiếp nhận và trả kết quả 82 hồ sơ TTHC theo hình thức không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với 05/39 TTHC được phê duyệt thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính. 

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao theo Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã cung cấp 990 dịch vụ công toàn trình, 373 dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 1.363/1.732 TTHC của tỉnh. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Trong đó, đối với các cơ quan cấp tỉnh đã thực hiện số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ 30.519/40.541 hồ sơ (đạt tỷ lệ 74,28%); số hóa kết quả 31.745/40.780 hồ sơ (đạt tỷ lệ 77,84%); cấp huyện đã thực hiện số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ 10.389/11.870 hồ sơ (đạt 87,52%), số hóa kết quả 8.764/11.813 hồ sơ (đạt 74,19%); cấp xã đã thực hiện số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ 41.304/48.787 hồ sơ (đạt 84,66%), số hóa kết quả 40.997/48680 hồ sơ (đạt 84,22%). 

Các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc thanh toán trực tuyến phí và lệ phí giải quyết TTHC và nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trong đó, đã phát sinh 59.117 giao dịch thanh toán trực tuyến phí và lệ phí giải quyết TTHC thành công với tổng số tiền thanh toán trực tuyến trên 3,9 tỷ đồng; 2.506 giao dịch thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai, với số tiền 5,8 tỷ đồng. 

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương đã tập trung công tác, đánh giá TTHC năm 2024, tập trung rà soát các TTHC, nhóm TTHC có tần suất thực hiện lớn, liên quan đến người dân và doanh nghiệp; rà soát các TTHC liên quan đến chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố 32 TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với 6/32 TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh; các Sở ngành đã triển khai thực thi phương án đơn giản hóa đối với 05/06 TTHC nội bộ được phê duyệt Phương án đơn giản hóa nhằm tạo thuận lợi, công khai minh bạch trong quá trình thực hiện TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước. 

Về nhiệm vụ, giải pháp 6 trọng tâm tháng cuối năm 2024, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ theo dõi, trình công bố, công khai kịp thời, đầy đủ các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. 

Tiếp tục thực hiện rà soát trình công bố đầy đủ TTHC nội bộ giữa UBND tỉnh với các sở, ngành, UBND cấp huyện, trên cơ sở đó để rà soát đơn giản hóa, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024./.

 

Công Dinh - ipc Kon Tum
Số lượt xem:23

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 46 Số người online:
TNC Phát triển: