banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023
HĐND tỉnh thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
27-4-2023

Tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 25/4/2023, HĐND tỉnh thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể: 

Thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 là 01 dự án/50,0 ha; Các dự án đầu tư công không thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 là 44 dự án/16,97 ha; Các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước 01 dự án/8,27 ha. 

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, căn cứ pháp lý của các dự án theo đúng quy định pháp luật; rà soát, đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo thẩm quyền. 

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng: Trên cơ sở danh mục dự án cần thu hồi đất tại nghị quyết này, các dự án sử dụng ngân sách nhà nước do ngân sách các cấp bố trí theo phân cấp ngân sách trong năm kế hoạch; các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước do chủ đầu tư bố trí vốn theo tiến độ đầu tư phải đảm bảo bố trí đủ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Theo Nghị quyết, UBND tỉnh chỉ thực hiện việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất khi đã đảm bảo thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và điều kiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh tiếp tục rà soát quy mô, diện tích sử dụng đất của từng dự án, đánh giá tiến độ triển khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên, tính cấp thiết của từng dự án, đảm bảo mục tiêu sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Sau khi có quyết định thu hồi đất, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án, phát huy hiệu quả sử dụng đất. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp chậm triển khai thực hiện dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

 

Khắc Quang - Ipckontum
Số lượt xem:398
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4379238 Tổng số người truy cập: 16 Số người online:
Phát triển:TNC