banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 7 năm 2024
20 Nghị quyết thông qua tại kỳ họp Ngày 25/4/2023, HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
28-4-2023

20 Nghị quyết thông qua tại kỳ họp

HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, xem xét và thống nhất thông qua 20 nghị quyết tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện. Cụ thể: 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026. 

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026. 

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà). 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông). 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum. 

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô. 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam. 

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2022 sang năm 2023 và phân bổ kế hoạch năm 2023 từ nguồn kế hoạch năm 2022 chưa phân bổ chi tiết. 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về việc phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021. 

Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung điểm 3.1, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh về thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020. 

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung). 

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045. 

Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 và Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum). 

Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh bãi bỏ một phần Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Kon Tum. 

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2023. 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Tập trung, quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận: Sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương có giải pháp, biện pháp thật cụ thể, quyết liệt, xác định rõ thời gian hoàn thành gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, người đứng đầu chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. Trong đó, tập trung, quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: 

Đối với các dự án đầu tư công: Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, luôn xem đây là nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và xử lý nhanh các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp trên những nội dung vượt thẩm quyền để nguồn vốn đã được bố trí cho từng dự án, chương trình được thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ đã được xác định, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Trước mắt, khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện đầy đủ các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để các dự án có liên quan sớm được triển khai. Phấn đấu năm 2023 tỉnh Kon Tum giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch thực nguồn. 

Về quy hoạch Khu du lịch Măng Đen: Cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen đến năm 2045 đảm bảo đúng tiến độ theo quy định; trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch Khu du lịch Măng Đen phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường và tạo điều kiện để huyện Kon Plông sớm phát triển thành vùng kinh tế động lực của tỉnh. 

Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng: HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của các cấp, các ngành trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2021 và 2022, bước đầu đã làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc trồng và phát triển rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao ý thức bảo vệ, gìn giữ rừng ở các địa phương, đơn vị và Nhân dân sống gần rừng, giảm tự do khai thác rừng cũng như các hành vi xâm hại rừng... Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng yêu cầu nhiệm vụ và cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém. 

Đề nghị từng địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển rừng đã đề ra tại Nghị quyết giám sát của HĐND tỉnh; tập trung làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan thuộc về trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra; trên cơ sở đó, có giải pháp cụ thể, quyết liệt để khắc phục và thực hiện tốt hơn nữa công tác trồng rừng gắn với quản lý bảo vệ rừng trong thời gian đến; quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch, chỉ tiêu trồng rừng năm 2023 và các năm tiếp theo.

 

Thanh Huyền-IpcKonTum
Số lượt xem:301

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 26 Số người online:
TNC Phát triển: