banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021
7-12-2020

     Ngày 07/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4514/KH-UBND về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.

     Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: 30% sở, ban ngành cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện được kiểm tra cải cách hành chính; 100% lãnh đạo cấp sở, cấp phòng thuộc, trực thuộc sở và cấp phòng thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng quy định; 100% phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý; 100% cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh thực hiện đúng việc bố trí công chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 đạt tối thiểu 90%; 100% chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh giao năm 2021 đều đạt hoặc vượt; phấn đấu đạt tối thiểu 50% dịch vụ công của tỉnh được cung cấp ở mức độ 3, 4; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia,…

     Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Về cải cách thể chế, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp,...

     Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện; rà soát, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính; tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chínhđẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã,…

     Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

     Về cải cách chế độ công vụ, thực hiện tốt các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai rà soát, quy định bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí việc làm công chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo danh mục đã được phê duyệt. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt. Thực hiện tốt chế độ chính sách liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng… đối với cán bộ, công chức, viên chức,...

     Về cải cách tài chính công, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính; thực hiện phân bổ ngân sách nhà nước tập trung, sử dụng hiệu quả. Tăng cường cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

     Về hiện đại hóa hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện mốt số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

     UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Căn cứ các nhiệm vụ được giao chủ trì tại Kế hoạch, xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

     Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; tổ chức đánh giá kết quả cải cách hành chính hằng năm đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND cấp huyện,…/.

 

ipckontum
Số lượt xem:170
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3461236 Tổng số người truy cập: 14 Số người online:
Phát triển:TNC