banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 7 năm 2024
Kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 6 tháng đầu năm 2024
5-7-2024

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 6 tháng đầu năm 2024

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2024, có tổng số 10.448 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan, địa phương. Trong đó: 5.233 nhiệm vụ đã hoàn thành; 4.926 nhiệm vụ trong hạn; 289 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn, chiếm tỷ lệ 2,76% - giảm 0,64% so với cùng kỳ năm trước 

Trong quý II năm 2024, có 2.057 nhiệm vụ giao các bộ, cơ quan, địa phương có thời hạn phải hoàn thành trong quý. Đến nay, có 1.934/2.057 nhiệm vụ đã hoàn thành; còn 123/2.057 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành thuộc trách nhiệm của 22 bộ, cơ quan và 16 địa phương, chiếm 6% - giảm 4% so với cùng kỳ năm trước (quý II/2023, có 176/1.746 nhiệm vụ quá hạn, chiếm tỷ lệ 10%). 

Kết quả 6 tháng đầu năm 2024, có tổng số 10.448 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan, địa phương. Trong đó: 5.233 nhiệm vụ đã hoàn thành; 4.926 nhiệm vụ trong hạn; 289 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn, chiếm tỷ lệ 2,76% - giảm 0,64% so với cùng kỳ năm trước (6 tháng đầu năm 2023, có 402/11.628 nhiệm vụ quá hạn, chiếm 3,4%). 

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ từ tháng 01 đến tháng 5/20244, có 319 nhiệm vụ giao các bộ, cơ quan, địa phương; đến nay, đã hoàn thành 248 nhiệm vụ, còn 71 nhiệm vụ đang được các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện (59 nhiệm vụ trong hạn; 12 nhiệm vụ quá hạn). Văn phòng Chính phủ tiếp tục chủ động đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện. 

Một số nhiệm vụ cụ thể quá hạn chưa hoàn thành 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm báo cáo, đề xuất, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về: (1) Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; (2) Về sự cần thiết của việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ; (3) Xây dựng văn bản pháp luật quy định về trình tự, thủ tục thành lập Khu phi thuế quan, Quy chế hoạt động của Khu phi thuế quan trong khu kinh tế nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung; (4) Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng trưởng xanh. 

Bộ Tài chính quá hạn báo cáo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: (1) dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; (2) Dự thảo Nghị định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; (3) Tình hình thực hiện nhiệm vụ đề xuất việc phát hành thêm 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia; (4) Dự thảo Nghị định quy định về chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước. 

Bộ Công Thương chậm báo cáo, đề xuất, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: (1) Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế các Quyết định số: 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam, 31/2014/QĐ-TTg ngày 05/5/2014 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam; (3) Dự thảo Nghị định mới thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu; (4) Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Bộ Tư pháp chưa báo cáo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: (1) Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; (2) Đề án “Phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đến năm 2030”. 

Bộ Xây dựng chưa báo cáo và hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: (1) Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng; (2) Xây dựng hồ sơ, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết theo trình tự thủ tục rút gọn về giải quyết vướng mắc liên quan đến việc lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị để làm cơ sở cho việc đánh giá, rà soát chất lượng đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã là đô thị giai đoạn 2023 – 2025; (3) Phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (4) Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quá hạn báo cáo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: (1) Dự thảo Nghị định quy định về thanh lý rừng trồng; (2) Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Bộ Công an quá hạn trình và thực hiện nhiệm vụ giao: (1) Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; (2) Sửa đổi Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022, trong đó, quy định cụ thể về các trường thông tin để thực hiện kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các hệ thống thông tin khác. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quá hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; (2) Kế hoạch thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 04/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Bộ Giao thông vận tải chưa hoàn thiện, báo cáo Thường trực Chính phủ Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. 

Bộ Khoa học và Công nghệ quá hạn báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc rà soát Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và việc nghiên cứu đề xuất sửa đổi các quy định về Giải thưởng quốc gia. 

Bộ Y tế chậm báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển Đại học Y Hà Nội trở thành Đại học thuộc nhóm hàng đầu của châu Á. 

Thanh tra Chính phủ quá hạn báo cáo Thủ tướng Chính phủ: (1) Việc thực hiện Kết luận thanh tra số 966/KL-TTCP ngày 20/9/2022 của Thanh tra Chính phủ, kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại văn bản số 7832/VPCP-V.I ngày 10/10/2023 của Văn phòng Chính phủ và kiến nghị tại mục 2 Phần III văn bản số 219/TTCP-C.V ngày 19/02/2024 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; (2) Việc thực hiện Kết luận thanh tra số 3136/KL-TTCP ngày 28/12/2023 về công tác quản lý, sử dụng đất đai tỉnh Hưng Yên theo tinh thần Nghị quyết 73/NQ-CP và Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ. 

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quá hạn báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn đến hết năm 2025. 

Có thể nói, việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tiếp tục được các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt, khẩn trương chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện, cơ bản bảo đảm tiến độ theo yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giao 6 tháng đầu năm 2024 có chuyển biến tích cực hơn so với cùng kỳ năm trước (nhiệm vụ quá hạn giao trong quý giảm 4%; nhiệm vụ giao quá hạn trong 6 tháng đầu năm 2024 giảm 0,64% so với cùng kỳ năm trước). 

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao còn một số tồn tại, hạn chế: Số nhiệm vụ quá hạn chiếm tỷ lệ còn cao (2,76%); số nhiệm vụ quá hạn phải hoàn thành trong quý giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn nhiều (123 nhiệm vụ); nhiều nhiệm vụ liên quan đến hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp chưa bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu; một số nhiệm vụ đã được giao từ sớm, đã được Văn phòng Chính phủ đôn đốc thường xuyên, đặc biệt có nhiệm vụ Lãnh đạo Chính phủ có văn bản đôn đốc, chỉ đạo hoặc gia hạn thực hiện nhưng vẫn không bảo đảm thời gian yêu cầu./.

 

 

Thế Đắc - Ipckontum
Số lượt xem:14

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 78 Số người online:
TNC Phát triển: