banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024
Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
29-3-2024

Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1055/UBND-NC về việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cụ thể: 

Tiếp tục nâng cao nhận thức đầy đủ và toàn diện về vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí các điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ này. 

Nghiên cứu giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được phát hiện trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương mình (nếu có). 

Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị về xây dựng, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu tính khả thi, chưa bảo đảm tính kịp thời, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị “nóng” về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật, từ đó kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như chấn chỉnh các sai phạm, bảo đảm việc thực thi pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức thi hành pháp luật. 

Quan tâm kiện toàn tổ chức, biên chế làm công tác pháp chế nói chung và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh nói riêng đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo đúng quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2021 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tư pháp trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024, cụ thể: 

Tập trung nguồn lực rà soát, tự theo dõi, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật do địa phương ban hành theo thẩm quyền. Kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền trong việc quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và lao động, việc làm để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (nếu có). 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm các quy định pháp luật về thực hiện quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và lao động, việc làm theo thẩm quyền. 

Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và lao động, việc làm. 

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố với các cơ quan, tổ chức không thuộc hệ thống hành chính nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

 

 

Khắc Quang - Ipckontum
Số lượt xem:72

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 71 Số người online:
TNC Phát triển: