banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Phân cấp trong thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước.
24-5-2016

Ngày 13/5/2016 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

1. Đối với ngân sách cấp tỉnh:

- Gói thầu có giá trị dưới 100 triệu đồng: Giao thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm, phù hợp với các quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND  tỉnh và pháp luật về quyết định của mình.

 - Gói thầu có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng: Phân cấp Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định của mình. Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

- Gói thầu có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên: Giao Sở Tài chính thẩm định,  trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

2. Đối với ngân sách các huyện và thành phố: Chủ tịch UBND các huyện, TP theo thẩm quyền quyết định việc phân cấp mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ ... thuộc cấp mình.

3. Hạn mức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, đấu thầu: Thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/Đ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.

4. Giao Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2016 và thay thế Quyết định số 1159/QĐ-UBND, ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh.

Chi tiết văn bản: QDQP18-2016.pdf

Trần Hạnh - ipckontum
Số lượt xem:3191
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606732 Tổng số người truy cập: 20 Số người online:
Phát triển:TNC