banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
Ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
29-1-2021

     Ngày 29/01, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-SKHĐT về việc Ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

     Theo đó, Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

     Trưởng phòng, phụ trách các phòng, ban, trung tâm được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nội dung trong Chương trình công tác của Sở chủ động tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ; đồng thời trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và chất lượng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ảnh minh họa

     Ngoài các nhiệm vụ chủ yếu tại phụ lục kèm theo, các phòng, ban, trung tâm còn thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ quy định và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao. Khi có các chủ trương, văn bản mới thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, ban, trung tâm thì phòng, ban, trung tâm chủ động nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện.

     Đối với các nhiệm vụ chưa có trong Chương trình này, các phòng, ban, trung tâm chủ động chuẩn bị, phối hợp với Phòng Tổng hợp, Quy hoạch đưa vào Chương trình công tác hàng tháng. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, trung tâm thực hiện nhiệm vụ; đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo lãnh đạo Sở tại giao ban định kỳ hàng tháng.

      Các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, Giám đốc Ban quản lý dự án Hỗ trợ và Phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.         

     Chi tiết tại đây:

 /Uploads/files/QD%20ban%20hanh%20chuong%20trinh%20cong%20tac%20trong%20tam%20nam%202021%20SKHDT(1).pdf

/Uploads/files/Phu%20luc%20Kem%20CTCT%20n%c4%83m%202021%20HC.pdf

 

Cồng Dinh - ipckontum
Số lượt xem:66
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3461257 Tổng số người truy cập: 14 Số người online:
Phát triển:TNC