banner
Thứ 4, ngày 12 tháng 6 năm 2024
Nhiều quy định mới có hiệu lực từ tháng 11/2022
28-10-2022

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 28/10/2022 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định 89/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2022.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm:  

Tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch; kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, viện trợ của Việt Nam cho các nước; đấu thầu; thống kê; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật. 

Cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm 28 đơn vị, tổ chức, bao gồm: (1) Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân. (2) Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ. (3) Vụ Tài chính, tiền tệ. (4) Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ. (5) Vụ Kinh tế nông nghiệp. (6) Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị. (7) Vụ Quản lý các khu kinh tế. (8) Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư. (9) Vụ Kinh tế đối ngoại. (10) Vụ Lao động, văn hóa, xã hội. (11) Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường. (12) Vụ Quản lý quy hoạch. (13) Vụ Quốc phòng, an ninh. (14) Vụ Pháp chế. (15) Vụ Tổ chức cán bộ. (16) Văn phòng Bộ. (17) Thanh tra Bộ. (18) Cục Quản lý đấu thầu. (19) Cục Phát triển doanh nghiệp. (20) Cục Đầu tư nước ngoài. (21) Cục Quản lý đăng ký kinh doanh. (22) Cục Kinh tế hợp tác. (23) Tổng cục Thống kê. (24) Viện Chiến lược phát triển. (25) Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. (26) Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số. (27) Báo Đầu tư. (28) Học viện Chính sách và Phát triển. 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nghị định số 68/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 01/11/2022.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ. 

Về cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 27 đơn vị, tổ chức, bao gồm: (1) Vụ Hợp tác quốc tế. (2) Vụ Kế hoạch - Tài chính. (3) Vụ Khoa học và Công nghệ. (4) Vụ Pháp chế. (5) Vụ Tổ chức cán bộ. (6) Vụ Đất đai. (7) Vụ Môi trường. (8) Thanh tra Bộ. (9) Văn phòng Bộ. (10) Tổng cục Khí tượng Thủy văn. (11) Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học. (12) Cục Biển và Hải đảo Việt Nam. (13) Cục Biến đổi khí hậu. (14) Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường. (15) Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai. (16) Cục Địa chất Việt Nam. (17) Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. (18) Cục Khoáng sản Việt Nam. (19) Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường. (20) Cục Quản lý tài nguyên nước. (21) Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất. (22) Cục Viễn thám quốc gia. (23) Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. (24) Báo Tài nguyên và Môi trường. (25) Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. (26) Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. (27) Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường. 

Tại Điều này các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 22 là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị quy định từ khoản 23 đến khoản 27 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ. 

Như vậy, trong cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 Tổng cục gồm: Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo, chỉ có 1 Tổng cục là Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Cán bộ không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi giữ chức vụ

Theo Thông tư số 60/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 17/11, quy định 11 trường hợp người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ, bao gồm: (1) Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán. (2) Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. (3) Quản lý nhà nước về bảo hiểm. (4) Quản lý nhà nước về hải quan. (5) Quản lý nhà nước về giá. (6) Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước. (7) Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp. (8) Quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia. (9) Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài. (10) Quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước. (11) Quản lý nhà nước về tài sản công. 

Thông tư cũng quy định, thời hạn bị cấm thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã đối với lĩnh vực quản lý ngân sách Nhà nước và quản lý Nhà nước về tài sản công là đủ 12 tháng và các lĩnh vực còn lại đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ 01/11/2022. 

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên về: mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế thi, tuyển sinh, đào tạo và văn bằng, chứng chỉ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý nhà nước về tiếng Việt và tiếng các dân tộc; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ. 

Cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 23 đơn vị, tổ chức, bao gồm: (1) Vụ Giáo dục Mầm non. (2) Vụ Giáo dục Tiểu học. (3) Vụ Giáo dục Trung học. (4) Vụ Giáo dục Đại học. (5) Vụ Giáo dục thể chất. (6) Vụ Giáo dục dân tộc. (7) Vụ Giáo dục thường xuyên. (8) Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh. (9) Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên. (10) Vụ Tổ chức cán bộ. (11) Vụ Kế hoạch - Tài chính. (12) Vụ Cơ sở vật chất. (13) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. (14) Vụ Pháp chế. (15) Văn phòng. (16) Thanh tra. (17) Cục Quản lý chất lượng. (18) Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục. (19) Cục Công nghệ thông tin. (20) Cục Hợp tác quốc tế. (21) Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. (22) Báo Giáo dục và Thời đại. (23) Tạp chí Giáo dục. 

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 20 của Điều này là các tổ chức thuộc bộ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các đơn vị quy định từ khoản 21 đến khoản 23 của Điều này là các đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ. 

Cơ cấu tổ chức mới của Thông tấn xã Việt Nam có 28 đơn vị

Nghị định 87/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/11/2022. 

Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, thực hiện chức năng đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác trong và ngoài nước. 

Cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam có 28 đơn vị, tổ chức, cụ thể: (1) Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại. (2) Văn phòng. (3) Ban Tổ chức - Cán bộ. (4) Ban Kế hoạch - Tài chính. (5) Ban biên tập tin Trong nước. (6) Ban biên tập tin Thế giới. (7) Ban biên tập tin Đối ngoại. (8) Ban biên tập Ảnh. (9) Ban biên tập tin Kinh tế. (10) Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa. (11) Trung tâm Truyền hình Thông tấn. (12) Báo Tin tức. (13) Báo Thể thao và Văn hóa. (14) Báo điện tử VietnamPlus. (15) Báo Việt Nam News. (16) Báo Le Courrier du Vietnam. (17) Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum. (18) Báo ảnh Việt Nam. (19) Báo ảnh Dân tộc và Miền núi. (20) Nhà xuất bản Thông tấn. (21) Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam. (22) Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên. (23) Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thành lập theo quy định của pháp luật. (24) Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật. (25) Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn. (26) Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. (27) Trung tâm Phát triển Truyền thông Thông tấn. (28) Trung tâm Hợp tác quốc tế Thông tấn. 

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 4 Điều này là tổ chức giúp việc Tổng giám đốc; các đơn vị quy định từ khoản 5 đến khoản 24 Điều này là các đơn vị thông tin; các đơn vị quy định từ khoản 25 đến khoản 28 Điều này là các đơn vị phục vụ thông tin./.

 

Thị Hạnh - Ipckontum
Số lượt xem:353

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 25 Số người online:
TNC Phát triển: