banner
Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021
Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công năm 2017
29-6-2016
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016 hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các cơ quan, đơn vị (bộ, ngành trung ương và địa phương) về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2017.

Theo đó, các bộ, ngành trung ương và địa phương đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016, gồm: Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2016 theo từng nguồn vốn; Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục vụ cho đầu tư phát triển; Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; Các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016, trong đó làm rõ nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế này. Từ đó, đưa ra các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai kế hoạch trong các tháng cuối năm 2016.

Nguyên tắc chung về lập kế hoạch đầu tư công năm 2017 nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành trong phạm vi cả nước, trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng vùng, từng địa phương, phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 trình cấp có thẩm quyền. Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017 với việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế và đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2017 phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã trình cấp có thẩm quyền và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2017, phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2017.

Đối với các dự án khởi công mới chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2017 cho các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện: Nằm trong quy hoạch đã được duyệt; Đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; Có quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công tính đến ngày 31/10/2016; Không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017 thực hiện theo các quy định của Luật đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ và các Nghị định khác hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017.

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2016, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, khả năng cân đối nguồn vốn trong năm 2017, khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án trong năm 2017, các bộ, ngành trung ương và địa phương dự kiến nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2017, đồng thời, lập kế hoạch: đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 dựa trên nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch và dự kiến danh mục và bố trí kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2017 cho từng dự án; Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2017; Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017; Vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn vay khác của ngân sách địa phương và vốn đầu tư năm 2017 của các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);...

Căn cứ các quy định tại Luật đầu tư công, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 và các quy định tại văn bản hướng dẫn này, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư theo tiến độ: Trước ngày 30/6/2016, các bộ, ngành trung ương và địa phương hướng dẫn cơ quan, đơn vị cấp dưới xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo quy định của Luật đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ.

Các bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 theo các hướng dẫn nêu trên và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31/7/2016 theo quy định tại Luật đầu tư công. Riêng kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017, ngoài quy định trên, các bộ, ngành trung ương và địa phương đồng gửi báo cáo Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội tổng hợp báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 10/8/2016.

Trong tháng 8/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tổ chức làm việc với các bộ, ngành trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về kế hoạch đầu tư công năm 2017.

Trước ngày 10/9/2016, căn cứ kết quả thảo luận các bộ, ngành trung ương và địa phương hoàn chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Trước ngày 20/9/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tổng hợp kế hoạch đầu tư công năm 2017 trình Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ.

Căn cứ nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 20/10/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các bộ, ngành trung ương và các địa phương dự kiến tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 theo từng ngành, lĩnh vực, chương trình.

Các bộ, ngành trung ương và địa phương, trên cơ sở tổng mức vốn được thông báo, dự kiến mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20/11/2016.

Trước ngày 05/12/2016, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN và vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của các bộ, ngành trung ương năm 2017. Trước ngày 20/12/2016, căn cứ Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2017. Trước ngày 31/12/2016, các bộ, ngành trung ương và địa phương giao và thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ năm 2016 cho các cấp, các ngành và các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện./.

Phan Phượng: Theo mpi.gov.vn
Số lượt xem:4048
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3562334 Tổng số người truy cập: 15 Số người online:
Phát triển:TNC