banner
Thứ 5, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Kế hoạch tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số trên địa bàn tỉnh Kon Tum
23-9-2021

     Tại Kế hoạch số 3412/KH-UBND ngày 23/9/2021 Kế hoạch tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

     Theo đó, mục đích tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan thuế với các Sở, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Công ty chuyển phát, công ty bưu chính, viễn thông,… nhằm quản lý có hiệu quả, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số (TMĐT), góp phần tăng cường nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN).Đảm bảo công bằng trong việc xác định nghĩa vụ về thuế của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sự đồng thuận của cộng đồng Người nộp thuế và toàn xã hội.Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan trong việc phối hợp cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh TMĐT nhằm chấp hành tốt nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định.Xây dựng cơ sở dữ liệu về TMĐT trên địa bàn tỉnh. Từ đó, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về thương mại điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh TMĐT.

     Yêu cầu xác định, cụ thể hóa các nhiệm vụ của các cơ quan chức năng có liên quan trong triển khai công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT. Hoạt động phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan chức năng, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý thuế.

     Nhiệm vụ, giai pháp Cục Thuế tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thanh phố trong công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước hằng năm được Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, cụ thể như sau: Phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên truyền thường xuyên nội dung quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT đến các tổ chức, cá nhân có liên quan để nắm rõ chính sách thuế và thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thu thập thông tin của các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trên môi trường mạng, kinh doanh dựa trên nền tảng số; thông tin về giao dịch hàng hóa của các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT, nhất là các đơn vị giao nhận được ủy quyền bằng hình thức giao hàng thu tiền hộ (COD) để cung cấp số lượng hàng hóa vận chuyển, đơn hàng, hình thức đặt hàng (thông qua mạng xã hội: Zalo, Facebook,...) từ các Công ty chuyển phát, Bưu điện, Công ty viễn thông trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Công Thương thu thập thông tin các tổ chức, cá nhân bán hàng thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) của tỉnh đã được Cục TMĐT và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phê duyệt; các tổ chức, cá nhân thiết lập website TMĐT để buôn bán hàng hóa nhưng chưa được phê duyệt thông qua công tác thanh tra, kiểm tra. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum thu thập thông tin liên quan đến giao dịch qua tài khoản ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử từ các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn có liên quan.Trên cơ sở dữ liệu đã thu thập được, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT đã đăng ký kê khai nộp thuế hoặc chưa đăng ký, kê khai, nộp thuế để triển khai các biện pháp, giải pháp quản lý thuế theo quy định.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa cho các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, nhất là các đơn vị giao nhận được ủy quyền thu tiền khi giao hàng (hình thức COD), qua đó xác định được các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Cung cấp thông tin cho Công an tỉnh những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh TMĐT. Chịu trách nhiệm về việc sử dụng, lưu trữ và bảo mật thông tin, tài liệu do ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bưu chính cung cấp liên quan đến khách hàng là tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử theo đúng của Luật Quản lý thuế và quy định của pháp luật có liên quan. Thường xuyên trao đổi thông tin với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để nắm bắt tình hình triển khai công tác quản lý thuế đối hoạt động kinh doanh TMĐT trên địa bàn.

     Sở Công Thương định kỳ ngày 25 hằng quý, cung cấp cho cơ quan Thuế các thông tin sau: Các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh TMĐT trên địa bàn, nội dung thông tin giấy phép hoạt động và các thông tin liên quan trong lĩnh vực thương mại điện tử như (nếu có phát sinh trong kỳ): tên, địa chỉ, hàng hóa, mã số thuế, số chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, số tài khoản mở tại mở tại các tổ chức tín dụng... để phối hợp với cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT trên địa bàn tỉnh. Thông tin của các tổ chức, cá nhân bán hàng thông qua sàn giao dịch TMĐT của tỉnh (http://kontumtrade.gov.vn); các tổ chức, cá nhân thiết lập website TMĐT để buôn bán hàng hóa nhưng chưa được phê duyệt thông qua công tác thanh tra, kiểm tra. Thông tin về các tổ chức, cá nhân vi phạm đã bị xử lý trong hoạt động kinh doanh TMĐT.

     Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hỗ trợ cơ quan Thuế thu thập các thông tin về hoạt động, sử dụng dịch vụ internet, thông tin trên mạng; hoạt động quảng cáo trên mạng; mua bán sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trên môi trường mạng, kinh doanh dựa trên nền tảng số; các dịch vụ khác trên mạng theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT theo thẩm quyền quản lý và phối hợp kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT trên nền tảng công nghệ số khi có đề nghị của cơ quan Thuế.

     Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế về các tổ chức, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử không có địa điểm kinh doanh cố định và các trường hợp kinh doanh thương mại điện tử vi phạm về đăng ký kinh doanh được phát hiện trong quá trình theo dõi, quản lý của ngành. Phối hợp với cơ quan Thuế và các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra thực tế tại địa điểm kho, bãi, địa điểm livestream bán hàng nhằm xác định khối lượng hàng hóa, mặt hàng kinh doanh, số thuế phải kê khai, nộp NSNN.

     Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh và các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan thuế cụ thể: Cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến giao dịch qua tài khoản ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn có liên quan theo đề nghị của cơ quan thuế. Có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Luật Quản lý thuế.

     Công an tỉnh phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh về các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử qua quá trình theo dõi, quản lý của ngành; Tiếp nhận, xử lý theo quy định đối với thông tin do Cục Thuế tỉnh cung cấp về các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, có hành vi trốn thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn.

     Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT tự giác thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế để quản lý, thu thuế đầy đủ và kịp thời đối với các đối tượng kinh doanh TMĐT. Đề nghị các Công ty chuyển phát, Công ty bưu chính, viễn thông phối hợp tích cực với cơ quan Thuế cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử sử dụng dịch vụ giao hàng thu tiền hộ (COD) tại doanh nghiệp theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Phối hợp ngăn chặn giao dịch của các tổ chức, cá nhân có kinh doanh thương mại điện tử nhưng cố tình trốn thuế, chây ỳ nộp thuế khi có đề nghị của cơ quan thuế.

     Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum Đẩy mạnh công tác dtuyên truyền chính sách thuế, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế để các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT nắm rõ chính sách thuế và thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật.

 

Diễm Hằng-ipckontum
Số lượt xem:37
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3624239 Tổng số người truy cập: 16 Số người online:
Phát triển:TNC