banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum
2-8-2021

     Ngày 2/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 683/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum.

     Theo đó, Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum.

     Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

     Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum, Địa chỉ trụ sở chính: 45 đường Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Vốn điều lệ của Quỹ: 300 tỷ đồng (ba trăm tỷ đồng).

     Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm có: Hội đồng Quản lý: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên; Ban Kiểm soát: Trưởng ban Kiểm soát và các thành viên; Ban điều hành gồm: Giám đốc; các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum. Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính; Thành viên Hội đồng Quản lý quỹ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thanh Thúy-ipckontum
Số lượt xem:43
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654414 Tổng số người truy cập: 7 Số người online:
Phát triển:TNC