banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Kon Tum
10-6-2021

     Ngày 9/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1889/KH-UBND về việc Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Kon Tum.

     Theo đó, Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Kon Tum như sau:

    Mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình). Phát triển hạ tầng thương mại biên giới phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành thương mại, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ; đẩy mạnh các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, nâng cao sức mua và cải thiện đời sống của cư dân khu vực biên giới.

     Mục tiêu tổng quát thúc đẩy hợp tác phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh biên giới giáp Lào và Campuchia nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương các bên; thu hút các nhà đầu tư, khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại biên giới. Tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, văn hóa - xã hội giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Attapư, Sê Kông - Lào và tỉnh Kon Tum với tỉnh Ratanakiri - Campuchia, góp phần nâng cao đời sống cư dân khu vực biên giới; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

     Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phát triển và quản lý hạ tầng thương mại biên giới phối hợp hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và phát triển hạ tầng thương mại biên giới; nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng thương mại biên giới. Tăng cường hợp tác với lực lượng chức năng quản lý hạ tầng thương mại biên giới các tỉnh biên giới Lào, Campuchia; xây dựng và củng cố các cơ chế phối hợp song phương trong quản lý hạ tầng thương mại biên giới. Cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tinh gọn, phục vụ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển hạ tầng kỹ thuật, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ thương mại biên giới.

     Xây mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng thương mại biên giới rà soát, xây dựng danh mục hạ tầng thương mại biên giới cần ưu tiên đầu tư phát triển. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh, nhằm đẩy mạnh hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa và cải thiện đời sống của cư dân khu vực biên giới. Khai thác hiệu quả hạ tầng thương mại biên giới hiện có; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng cho thương mại biên giới, đưa hạ tầng kỹ thuật trở thành tiền đề mở đường cho thương mại biên giới phát triển. Tăng cường thu hút đầu tư cho hạ tầng thương mại khu vực biên giới, chợ biên giới, kho hàng hóa, kho ngoại quan…đặc biệt ưu tiên đầu tư xây dựng chợ biên giới trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y từ nhiều nguồn vốn khác nhau.

     Phát triển các trung tâm logistics phục vụ xuất khẩu hàng hóa đầu tư phát triển các trung tâm logistics đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, thúc đẩy hoạt động trung chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa; kết nối hàng hóa từ vùng sản xuất đến khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Ưu tiên quỹ đất dành cho đầu tư phát triển hạ tầng logistics tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y phù hợp với quy hoạch các ngành, lĩnh vực liên quan.

     Đào tạo nguồn nhân lực, thương nhân phát triển và quản lý hạ tầng thương mại biên giới đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý hạ tầng thương mại biên giới; phát triển đội ngũ thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tại chợ biên giới, siêu thị, trung tâm thương mại, kho, bến bãi tập kết phương tiện hàng hóa…nắm được các quy định liên quan đến hạ tầng thương mại biên giới. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng thương mại biên giới Triển khai kịp thời, hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển và quản lý hạ tầng thương mại biên giới; thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành có liên quan đến phát triển hạ tầng thương mại biên giới để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định chồng chéo, không phù hợp; ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với các quy định và điều kiện thực tế của các địa phương nhằm khuyến khích, thu hút mọi nguồn lực xã hội tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu vực cửa khẩu biên giới. Phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, xây dựng danh mục dự án hạ tầng thương mại biên giới cần ưu tiên đầu tư, nâng cấp cải tạo bằng nguồn ngân sách; danh mục các dự án hạ tầng thương mại biên giới cần khuyến khích thu hút các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư để có kế hoạch phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.Đơn giản hóa thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, hải quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.

     Rà soát, tích hợp các quy hoạch liên quan đến hạ tầng thương mại biên giới vào quy hoạch tỉnh Rà soát, đề xuất các nội dung phù hợp tại các quy hoạch liên quan đến hạ tầng thương mại biên giới thuộc Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ để tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo quy định.Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư nâng cấp, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực biên giới như: giao thông; bưu chính viễn thông; hệ thống cấp, thoát nước; xử lý chất thải, môi trường, y tế, giáo dục.

     Thu hút, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng thương mại biên giới Ưu tiên, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp một số loại hình hạ tầng thương mại biên giới có vai trò quan trọng trong phát triển giao thương tại khu vực biên giới, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư phát triển chợ biên giới theo từng giai đoạn. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa trong đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại biên giới, góp phần huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ngoài ngân sách, nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới.Khuyến khích thu hút vốn đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới từ nguồn kinh phí của các cá nhân, tổ chức phù hợp với quy định hiện hành.Tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng để tăng cường thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước vào Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; khu vực các cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn; tập trung rà soát, cải cách thủ tục hành chính trong thẩm định dự án, cấp phép đầu tư, cấp đăng ký kinh doanh, giao đất, cho thuê đất... nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng tại khu vực biên giới.

     Kết nối hạ tầng thương mại biên giới với Lào và Campuchia Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1013/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương Quốc Campuchia của tỉnh Kon Tum.  Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh biên giới Lào và Campuchia, thúc đẩy xây dựng phát triển hạ tầng thương mại biên giới tại khu vực biên giới tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapư, Sê Kông (Lào); tỉnh Kon Tum với tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Tiếp tục đề xuất nâng cấp cửa khẩu phụ Đăk Long, huyện Đăk Glei lên cửa khẩu chính và xin chủ trương mở cửa khẩu phụ Hồ Le, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum nhằm góp phần phát triển hạ tầng thương mại biên giới với các tỉnh giáp biên.Phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động trao đổi, lưu thông hàng hóa tại chợ biên giới, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm logistics, kho hàng hóa, trung tâm hội chợ, triển lãm,... Thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, các dự án đầu tư với Lào, Campuchia mà tỉnh đã ký kết, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng các hoạt động đầu tư và thương mại xuyên biên giới với Lào, Campuchia, nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Kon Tum và các tỉnh giáp biên với Lào, Campuchia.

     Phát triển đội ngũ thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh trong các loại hình hạ tầng thương mại biên giới Tuyên truyền, phổ biến luật pháp, chính sách, xuất xứ hàng hóa, phương thức thanh toán, ký kết hợp đồng, kỹ thuật bảo quản đóng gói bao bì và nhãn mác hàng hóa theo đúng quy chuẩn, đảm bảo chất lượng sản phẩm...; nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh tối ưu khi tham gia hoạt động kinh doanh tại chợ biên giới, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, trung tâm logistics, kho hàng hóa, trung tâm hội chợ, triển lãm...Tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn trên địa bàn tỉnh hoặc hỗ trợ, tạo điều kiện cho thương nhân của tỉnh tham gia các hội nghị, lớp tập huấn, diễn đàn, hội chợ, triển lãm do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức tại các tỉnh, thành phố nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, hiệu quả quản lý, kinh doanh, xây dựng, phát triển mối quan hệ, liên kết bạn hàng với thương nhân trong nước và thương nhân nước ngoài. Đa dạng các hình thức tuyên truyền quảng bá tiềm năng, thế mạnh kinh tế biên mậu của tỉnh nhằm thu hút các nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm trong và ngoài nước đến đầu tư phát triển hạ tầng thương mại khu vực biên giới, cửa khẩu.

     Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phát triển và quản lý hạ tầng thương mại biên giới đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự làm công tác phát triển và quản lý hạ tầng thương mại biên giới: hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật, chính sách liên quan đến hạ tầng thương mại biên giới; nâng cao năng lực và kỹ năng về quản lý, điều hành hoạt động đối với các loại hình hạ tầng thương mại biên giới.Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu trong đăng ký thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc nhằm giảm thời gian và chi phí trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký.

     Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về phát triển hạ tầng thương mại biên giới thông qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, các chuyên trang liên quan đến phát triển hạ tầng thương mại biên giới, cụm thông tin cơ sở cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu khác trên Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa, tiềm năng của tỉnh Kon Tum, thông tin về quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xây dựng hệ thống, trung tâm cơ sở dữ liệu và lập báo cáo về phát triển hạ tầng thương mại biên giới để phục vụ công tác quản lý của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.Chi tiết tại đây./.

 

Khắc Quang - ipckontum
Số lượt xem:117
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606744 Tổng số người truy cập: 9 Số người online:
Phát triển:TNC