banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Kon Tum
21-5-2021

     Ngày 21/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND về Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Kon Tum.

     Theo đó, Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Hội đồng), thành phần gồm có:

     Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối kinh tế tổng hợp. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Giám đốc Sở Tài chính. Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thành viên. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh; Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

     Tổ chức, hoạt động và nhiệm vụ của Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh ban hành Quy chế làm việc và chương trình công tác hàng năm của Hội đồng.

     Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Kon Tum và bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này.

 

Công Dinh - ipckontum
Số lượt xem:124
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606767 Tổng số người truy cập: 12 Số người online:
Phát triển:TNC