banner
Thứ 5, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13-4-2021

     Ngày 12/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1169/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học.

     Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có ý kiến cụ thể như sau: Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Kết luận 06-KL/TW ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; bám sát nội dung Đề án “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trên địa bàn tỉnh Kon Tum” đã được phê duyệt tại Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Văn bản liên quan để triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng ngành, địa phương.

     Rà soát, đề xuất bổ sung nội dung, nhiệm vụ phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành, địa phương. Đẩy mạnh triển khai các cơ chế, chính sách để khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và Nhân dân triển khai ứng dụng công nghệ sinh học trong thực tiễn sản xuất và đời sống, nhất là trên các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xử lý môi trường, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. 

     Cân đối, bố trí tăng nguồn ngân sách cho hoạt động khoa học và công nghệ để đáp ứng nhu cầu cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, trong đó ưu tiên cho phát triển công nghệ sinh học. Triển khai lồng ghép các nguồn kinh phí sự nghiệp khác (sự nghiệp nông nghiệp, bảo vệ môi trường, khuyến công, khuyến nông, y tế,..), để hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ, dự án đầu tư; hỗ trợ ươm tạo công nghệ trong các doanh nghiệp; triển khai các mô hình thực nghiệm, trình diễn, nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Cân đối, bố trí tối thiểu từ 5-10% từ nguồn sự nghiệp nông nghiệp, y tế, môi trường, khuyến công,.. để triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ (trong đó có triển khai ứng dụng công nghệ sinh học).

     Chủ động đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ sinh học do các Bộ, ngành quản lý nhằm tranh thủ các nguồn lực để đầu tư phát triển công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh.

     Huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

     Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức công lập, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hiện đại hóa các máy móc, thiết bị nghiên cứu và phân tích thuộc hệ thống các phòng thí nghiệm tại các trung tâm, cơ sở đào tạo. Hình thành tổ chức nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng công nghệ sinh học khi đủ điều kiện.

     Tăng cường hoạt động hợp tác với các Viện nghiên cứu, trường Đại học và các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hợp tác với Viện Nghiên cứu, Trường Đại học đã ký kết.

     Tăng cường công tác tuyên truyền để kịp thời thông tin, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm phản ánh kịp thời những mô hình hiệu quả, cách làm hay trong phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ dân… trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xử lý môi trường, y tế.         

     Định kỳ hàng năm, các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện làm cơ sở để đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình mới; khắc phục các tồn tại, hạn chế và kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 15 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

      Chi tiết tại đây: Quyết Định, Phụ Lục 1 , Phụ Lục 2

 

 

Thế Đăc - ipckontum
Số lượt xem:141
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3624320 Tổng số người truy cập: 23 Số người online:
Phát triển:TNC