banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
Ban hành Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum năm 2021.
22-3-2021

     Ngày 22/03/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình số 927/CTr-BCĐ về việc Ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum năm 2021.

     Theo đó, Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum năm 2021 có các nôi dung chính như sau:

     Những nội dung, công việc chỉ đạo chung: (1) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là Hợp tác xã (gọi tắt là HTX) theo quy định của Luật HTX năm 2012; xây dựng quy hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế tập thể; nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; (2) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cấp, các ngành, đơn vị thực hiện các kế hoạch, đề án, chương trình về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; (3) Chỉ đạo và hướng dẫn các sở, ban ngành, các huyện, thành phố xây dựng chương trình kế hoạch, phát triển kinh tế tập thể của từng địa phương, từng ngành phù hợp với định hướng chung của tỉnh, gắn với Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tổ chức quản lý hoạt động của các HTX bảo đảm phù hợp với quy định của Luật HTX năm 2012; (4) Tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về kinh tế tập thể; vai trò và lợi ích của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã và các quy định liên quan; (5)Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025; (6) Xây dựng kế hoạch làm việc với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển ở địa phương; thực hiện rà soát việc thực hiện tiêu chí số 13 đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020; (7) Tổ chức hội thảo chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể; tổ chức đoàn công tác học tập, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể ở tỉnh bạn; (8)Sơ kết, tổng kết, đánh giá báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh theo định kỳ 06 tháng, năm và theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; (9)Chỉ đạo xây dựng mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân rộng, tổng kết các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, từng bước khẳng định kinh tế tập thể, hợp tác xã là nhân tố quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

     Nhưng nôi dung công việc cụ thể:

     (1) Công tác thông tin, tuyên truyền về kinh tế tập thể; (2) Triển khai công tác tư vấn, hỗ trợ củng cố, phát triển kinh tế tập thể; (3) Triển khai chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ HTX; (4) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể; (5) Xây dựng HTX điển hình tiên tiến; (6) Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia phát triển kinh tế tập thể (7) Nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể.

     Tổ chức thực hiện (1) Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện chương trình công tác này; (2) Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung được giao;(3) Các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban ngành, các địa phương liên quan căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Thường trực Ban Chỉ đạo thông qua Liên minh HTX tỉnh trước ngày 20 tháng 06 và trước 20 tháng 12 hàng năm, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Thế Đắc-ipckontum
Số lượt xem:162
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654425 Tổng số người truy cập: 4 Số người online:
Phát triển:TNC