banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia.
29-3-2021

     Ngày 29/03/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1013/KH-UBND về việc thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia.

     Theo đó, Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchiacó các nôi dung chính như sau:

     Mục đích: Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia (gọi tắt là Bản ghi nhớ).

     Yêu cầu: Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch này; tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

     Tổ chức tuyên truyền phổ biến các nội dung của Bản ghi nhớ, Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan đến các cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum có liên quan đến phát triển hạ tầng thương mại biên giới thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện truyền thông, ấn phẩm, chuyên trang, trên website của các Sở, ban, ngành, địa phương.

     Xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại biên giới phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng danh mục hạ tầng thương mại biên giới cần ưu tiên kết nối và phát triển với các địa phương biên giới với Campuchia trong thời gian tới như: chợ biên giới, trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống kho bãi,…trong đó danh mục chợ biên giới được ưu tiên thu hút đầu tư phát triển theo từng giai đoạn.

     Triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia; khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia.

     Xúc tiến thương mại và đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư phát triển hạ tầng biên giới giữa tỉnh Kon Tum và các tỉnh biên giới của Vương quốc Campuchia; tổ chức, hỗ trợ thương nhân trên địa bàn tỉnh giới thiệu, quảng bá, phân phối hàng hóa và kết nối với thương nhân Campuchia.

     Triển khai các hoạt động kêu gọi, thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thương mại biên giới từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

     Chia sẻ thông tin tăng cường trao đổi thông tin, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân có liên quan đến xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại biên giới. Trao đổi thông tin với các thương nhân và cư dân biên giới đang hoạt động kinh doanh tại trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, chợ biên giới, cung cấp thông tin thị trường biên giới của tỉnh Kon Tum và các tỉnh giáp biên Campuchia.

     Kinh phí thực hiện nguồn kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước; huy động từ nguồn xã hội hóa và nguồn hợp pháp khác. Kinh phí xây dựng hạ tầng thương mại biên giới thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại biên giới.

     Tổ chức thực hiện UBND tỉnh giao Sở Công Thương Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo định kỳ hoặc đột xuất. Chủ động tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xúc tiến thương mại, hợp tác, trao đổi thông tin giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh biên giới Campuchia về lĩnh vực thương mại biên giới; tổ chức, hỗ trợ giới thiệu, quảng bá, phân phối hàng hóa và kết nối giữa thương nhân trong tỉnh với thương nhân Campuchia. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu khu vực biên giới; tích cực tuyên truyền nội dung Bản ghi nhớ, các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động thương mại biên giới.

     Sở Tài chính Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

     Sở Ngoại vụ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai có hiệu quả các chương trình, thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với các địa phương của Vương quốc Campuchia.

     Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tuyên truyền phổ biến nội dung Bản ghi nhớ và các quy định pháp luật có liên quan.

     Sở Kế hoạch và Đầu tư Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh để thực hiện các nội dung hợp tác về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới tại địa phương trong khuôn khổ của Bản ghi nhớ (nếu có) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn liên quan. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc lựa chọn, ưu tiên thu hút đầu tư đối với các dự án đầu tư về xây dựng phát triển hạ tầng thương mại biên giới tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia của địa phương phù hợp với các tiêu chí về đầu tư, quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh theo quy định của pháp luật.

     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chỉ đạo các Chi cục thuộc sở phối hợp với các Trạm kiểm dịch động vật, thực vật (thuộc Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật), thực hiện công tác kiểm dịch đối với hàng hóa mua bán, lưu thông tại khu vực biên giới theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

     Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan và các lực lượng chức năng trong hoạt động quản lý nhà nước tại địa bàn quản lý góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, thương mại biên giới, giao thương của doanh nghiệp và người dân.

     Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho thương nhân và cư dân biên giới trong việc mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật.

     Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, hợp tác quốc tế về biên phòng, đối ngoại biên phòng, cửa khẩu; chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu, thực hiện theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa ra, vào, hoạt động trong khu vực biên giới. Bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

     Công an tỉnh Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện biên giới đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

     Sở Thông tin và Truyền thông Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền các nội dung của Bản ghi nhớ; đồng thời, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến các cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức, các doanh nghiệp có liên quan đến phát triển hạ tầng thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

     Ủy ban nhân dân các huyện: Ia H’Drai, Sa Thầy, Ngọc Hồi Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung của Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Chủ động kêu gọi thu hút vốn đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại biên giới phù hợp với quy định và nhu cầu phát triển thực tế của địa phương.

     Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Ia H’Drai, Sa Thầy, Ngọc Hồi và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch này và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Định kỳ ngày 15 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công Thương) kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

     Trên đây là Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia của tỉnh Kon Tum; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công Thương) để xem xét, kịp thời chỉ đạo thực hiện Chi tiết tại đây

Diệu Linh-ipckontum
Số lượt xem:163
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654426 Tổng số người truy cập: 5 Số người online:
Phát triển:TNC