banner
Thứ 5, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
14-4-2021

     Ngày 13/04/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1185/KH-UBND về việc Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

      Theo đó, Kế hoạch  Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 có các nôi dung chính như sau:

      Mục đích: Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 -2025 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các điều ước Quốc tế mà Việt Nam đã cam kết. Huy động đồng bộ các chính sách hỗ trợ, nguồn lực hiện có của Nhà nước và xã hội để thực hiện Kế hoạch, tạo sự đột phá cho các hợp tác xã về tổ chức và hiệu quả hoạt động. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hợp tác xã theo đúng nguyên tắc, bản chất, thúc đẩy hợp tác xã phát triển bền vững, nâng cao giá trị trên một đơn vị sản phẩm, gia tăng lợi ích cho thành viên thông qua việc mở rộng liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm. Trên cơ sở kết quả đạt được sẽ tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả, vừa tích lũy nguồn vốn cho hợp tác xã, vừa nâng cao đời sống thành viên và người lao động trong hợp tác xã.

      Yêu cầu: Tôn trọng các nguyên tắc tổ chức hoạt động cơ bản về tính tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy nội lực của hợp tác xã. Nhà nước không can thiệp, áp đặt mệnh lệnh hành chính vào công tác tổ chức, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và tình hình thực tế của địa phương đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phối hợp đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững. Các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả bảo đảm đáp ứng giá trị và nguyên tắc của hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012, hợp tác xã phát triển bền vững phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh và các huyện, thành phố. Kinh phí hỗ trợ phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới ngoài sự hỗ trợ các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương còn có sự động viên huy động từ các hợp tác xã trong tỉnh, phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các hợp tác xã.

      Mục tiêu tổng quát: Cung cấp cơ sở thực tiễn về hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả góp phần thực hiện thành công đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Xây dựng các mô hình hợp tác xã trở thành kiểu mẫu nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sức hút để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, liên kết với hợp tác xã; Làm cơ sở để nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển trên phạm vi trong tỉnh.

      Mục tiêu cụ thể (đến năm 2025): Lựa chọn tối thiểu 05 hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã tham gia hoạt động theo 12 mô hình của Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. 100% hợp tác xã thí điểm hoạt động hiệu quả cao, được đánh giá xếp loại Tốt, đạt từ 80 điểm trở lên theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Xây dựng Phương án nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh trong 05 năm tiếp theo (giai đoạn 2026-2030).

     Đối tượng: là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã) đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia kế hoạch, được các địa phương lựa chọn, đáp ứng các điều kiện.Số lượng: 05 hợp tác xã. Thời gian thực hiện: gồm 03 giai đoạn Giai đoạn 1: Lựa chọn mô hình hợp tác xã thí điểm (quý III/2021). Giai đoạn 2: Hoàn thiện mô hình thí điểm, nhân rộng một số mô hình hợp tác xã kiểu mới đã hoàn thiện (quý II/2025). Giai đoạn 3: Tổng kết, đề xuất phương án nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả (quý III/2025).

     Điều kiện tham gia, Điều kiện bắt buộc: Hợp tác xã hoạt động theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012. Hợp tác xã đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển theo các mô hình của Kế hoạch này. Hợp tác xã kinh doanh hiệu quả, có lãi liên tục trong 03 năm tài chính gần nhất. Hợp tác xã nộp đầy đủ Hồ sơ đăng ký tham gia, trong đó có Bản đánh giá hợp tác xã năm 2020 đạt loại Khá (từ 65 điểm) trở lên theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT. Hợp tác xã phải có phương án sản xuất kinh doanh, hàng năm tổ chức Đại hội thành viên đúng theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn.

      Điều kiện ưu tiên:  Hợp tác xã có nhiều thành viên tham gia, được sự đồng tình, nhất trí của thành viên và Chính quyền cơ sở nơi hợp tác xã đặt trụ sở. Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hợp tác xã sản xuất quy mô lớn, sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương theo hướng xuất khẩu, liên kết với doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ cao, gắn với tăng trưởng xanh. Hợp tác xã có hợp đồng liên kết, dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã có đông thành viên là nữ hoặc phụ nữ tham gia quản lý; vùng người đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa; tạo việc làm, hỗ trợ cho người yếu thế; do thanh niên khởi nghiệp. Hợp tác xã có 20% trở lên hộ người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào hợp tác xã (theo Nghị quyết số 06-NQ/ĐH, ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025). Chi tiết tại đây./.

 

Trần Hạnh - ipckontum
Số lượt xem:138
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3624233 Tổng số người truy cập: 20 Số người online:
Phát triển:TNC