banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024
Những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tuần từ ngày 25 - 29/3/2024
29-3-2024

Những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tuần từ ngày 25 - 29/3/2024

Tiếp tục tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHTN; Tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2024; Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp; Thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh; Tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án ngoài ngân sách; Bãi bỏ toàn bộ và một phần các Quyết định do UBND tỉnh ban hành; Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2, năm 2023... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 25 - 29/3/2024.

Tiếp tục tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh 

Ngày 25/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 980/UBND-KGVX chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện chính sách BHXH, BHTN theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH, BHTN vào chương trình, kế hoạch phát triển KTXH của địa phương và xác định việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét thi đua, khen thưởng. 

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHTN; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh. 

Tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2024 

Tại Công văn số 975/UBND-KTTH ngày 25/3, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động, tích cực tập trung thúc đẩy tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, lựa chọn nhà thầu để sớm khởi công các dự án mới năm 2024. 

Tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả, thị trường, phòng chống gian lận thương mại; thực hiện tốt an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ kịp thời các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng yếu thế, người nghèo, người lao động, người dân khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới. Chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống thiên tai, hạn hán, thiếu nước, sạt lở, cháy rừng... và đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, đời sống Nhân dân; chủ động phòng chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

Tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), đồng thời tạo thuận lợi, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ,... để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay để tăng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân... 

Chú trọng giải quyết hiệu quả các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, không để tập trung đông người ảnh hưởng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Rà roát, theo dõi và sớm giải quyết triệt để, đúng pháp luật các vụ việc đang tồn tại về tranh chấp, khiếu kiện đất đai, môi trường, vấn đề tôn giáo, dân tộc... 

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền, định hướng dư luận; chủ động thông tin kịp thời, khách quan, chính xác, không tô hồng, không bôi đen, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin, tạo khí thế, xung lực, truyền cảm hứng cho người dân và doanh nghiệp... 

Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp 

Tại Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 25/3, UBND tỉnh quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh để thực hiện nội dung chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp theo Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh. 

Theo quy định, các cá nhân sau có thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp, gồm: 

(1) Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã xác định hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp do người có thẩm quyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành quyết định xử phạt VPHC theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt VPHC. 

(2) Người được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn hoặc chủ trì thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử phạt VPHC xác định đối với hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp thuộc phạm vi kiểm tra, thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử phạt VPHC quy định tại Điều 31, 32 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ. 

(3) Giám đốc Sở Tư pháp xác định đối với hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp khi Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoặc Thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt VPHC cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện đề nghị cho ý kiến pháp lý; Trưởng Phòng Tư pháp xác định đối với hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp khi Chủ tịch UBND cấp huyện yêu cầu hoặc Thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt VPHC cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị cho ý kiến pháp lý. 

Thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh 

Theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 26/3 của UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng; Phó Giám đốc Sở Tài chính phụ trách lĩnh vực giá và công sản làm Thường trực Hội đồng. 

Hội đồng có các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố nơi có đất xác định giá đất cụ thể. Trong trường hợp cần thiết, UBND tỉnh có thể mời thêm các đơn vị liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia tư vấn giá đất tham gia thành viên Hội đồng theo quy định. 

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định phương án giá đất cụ thể theo quy định tại Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án ngoài ngân sách 

Tại Công văn số 1004/UBND-KTTH ngày 26/3, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương thường xuyên, chủ động rà soát khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư ngoài ngân sách để kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đối với các dự án đã được hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm hoàn thành và đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. 

Thường xuyên theo dõi, có văn bản đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư trong quá trình triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan đến hoạt động dự án, nhất là trong các lĩnh vực về đầu tư, đất đai, khoáng sản để việc triển khai thực hiện các dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng không giải quyết các thủ tục có liên quan do chậm trễ về mặt thời gian khi nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính. 

Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong giải quyết công việc; tiếp tục quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc UBND tỉnh; chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; không trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền giải quyết lên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Bãi bỏ toàn bộ và một phần các Quyết định do UBND tỉnh ban hành 

Ngày 27/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Bãi bỏ khoản 3 Điều 3 Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, quản lý danh mục công trình kiến trúc có giá trị và quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh; Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 7 Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022); Bãi bỏ gạch đầu dòng thứ 3 điểm a khoản 1 Điều 8 của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014... 

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại Công văn số 1044/UBND-NC ngày 28/3, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo hiệu quả, bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước và người dân trên địa địa bàn tỉnh. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy và các kỹ năng thoát nạn cho người dân khi có sự cố, cháy, nổ xảy ra bằng nhiều hình thức với nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và tác động trực tiếp đến nhận thức, hành động, ý thức tự giác chấp hành của mỗi người dân; trong đó, chú trọng phát huy hiệu quả, vai trò của mô hình “Tổ liên gia về an toàn phòng cháy, chữa cháy” đảm bảo theo phương châm “04 tại chỗ” phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, giảm thiểu tối đa số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra. 

Tăng cường công tác kiểm tra, kết hợp hướng dẫn việc triển khai thực hiện các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra định kỳ an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cơ sở kinh doanh, sản xuất tập trung đông người, nằm trong khu dân cư có mật độ người cao; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm, không đủ điều kiện theo quy định. 

Tổ chức xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm tập trung đông người, khu vực diễn ra các sự kiện, lễ hội nhằm kịp thời huy động nhân lực, thiết bị, vật tư để xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra ngay từ ban đầu... 

Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2, năm 2023 

Tại Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 29/3, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 29 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - năm 2023 (Cụ thể: Đăk Hà 4 trường; Ia H'Drai 2 trường; Kon Plông 5 trường; Sa Thầy 4 trường; Đăk Glei 3 trường; Ngọc Hồi 2 trường; Kon Rẫy 1 trường; Tu Mơ Rông 3 trường; TP. Kon Tum 5). 

Tại Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 29/3, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 - năm 2023, gồm: Trường Mầm non Vành Khuyên (xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô); Trường Mầm non Hoa Hồng, Trường Tiểu học Hùng Vương và Trường TH-THCS Lê Quý Đôn (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy); Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà); Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành và Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum (TP. Kon Tum).

 

 

Thanh Huyền-IpcKonTum
Số lượt xem:69

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 69 Số người online:
TNC Phát triển: