banner
Thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2023
Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên
6-11-2022

Ngày 6/11/2022 UBND ban hành Văn bản số 4372/UBND-KTTH về việc Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên. Theo đó UBND tỉnh giao.

1. Về cơ quan đầu mối: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối và cử Lãnh đạo Sở liên hệ, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng để chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại văn bản nêu trên.

2. Về trưng bày các sản phẩm đặc trưng tại Hội nghị: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương lựa chọn các sản phẩm đặc trưng, nổi bật của tỉnh để trưng bày tại Hội Nghị (ưu tiên các sản phẩm OCOP có chất lượng 4 sao và 5 sao của tỉnh); đồng thời chuẩn bị công tác hậu cần để phục vụ việc trưng bày các sản phẩm của tỉnh tại Hội Nghị.

3. Về quà tặng tại Hội nghị: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị quà tặng của tỉnh tại Hội nghị (mỗi đại biểu khoảng 0,5 kg sâm dây) để quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương; kinh phí từ nguồn xúc tiến đầu tư năm 2022.

4. Về bài tham luận của Lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện bài tham luận của Lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị ngắn gọn, xúc tích (không quá 07 phút) như yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 7350/VPCP-KTTH ngày 01 tháng 11 năm 2022. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xin ý kiến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về nội dung tham luận trước khi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ.

1. Về cơ quan đầu mối: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối và cử Lãnh đạo Sở liên hệ, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng để chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại văn bản nêu trên.

2. Về trưng bày các sản phẩm đặc trưng tại Hội nghị: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương lựa chọn các sản phẩm đặc trưng, nổi bật của tỉnh để trưng bày tại Hội Nghị (ưu tiên các sản phẩm OCOP có chất lượng 4 sao và 5 sao của tỉnh); đồng thời chuẩn bị công tác hậu cần để phục vụ việc trưng bày các sản phẩm của tỉnh tại Hội Nghị.

3. Về quà tặng tại Hội nghị: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị quà tặng của tỉnh tại Hội nghị (mỗi đại biểu khoảng 0,5 kg sâm dây) để quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương; kinh phí từ nguồn xúc tiến đầu tư năm 2022.

4. Về bài tham luận của Lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện bài tham luận của Lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị ngắn gọn, xúc tích (không quá 07 phút) như yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 7350/VPCP-KTTH ngày 01 tháng 11 năm 2022. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xin ý kiến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về nội dung tham luận trước khi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ.

 

Thế Đắc - Ipckontum
Số lượt xem:108
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4187857 Tổng số người truy cập: 14 Số người online:
Phát triển:TNC