banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
8-6-2021

     Ngày 8/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-UBND về việc Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Đăk Tô đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chấp thuận tại Quyết định chủ trương đầu tư số 613/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1061/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019, với nội dung điều chỉnh như sau.

     Công suất thiết kế: Công suất toàn dự án dự kiến 10.000m3/ngày đêm nước sạch sau xử lý, trong đó:Giai đoạn I (2016-2021): 5.400 m3/ngày đêm nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất.  Giai đoạn II (2022-2025): 10.000 m3/ngày đêm nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất.

     Tổng vốn đầu tư dự án: 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng), bao gồm: Nguồn vốn tự có của Công ty là 40 tỷ đồng (Bốn mươi tỷ đồng), chiếm 40% tổng mức đầu tư dự án và nguồn huy động hợp pháp khác là 60 tỷ đồng (Sáu mươi tỷ đồng), chiếm 60% tổng mức đầu tư dự án.

     Tiến độ thực hiện dự án: 2016-2025. Giai đoạn I (2016-2021): Nhận chuyển nhượng dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Tô; tiến hành cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thiết bị để đảm bảo công suất của nhà máy phục vụ từ 5.400 m3/ngày đêm. Giai đoạn II (2022-2025): Tiếp tục nâng cấp, cải tạo hệ thống phân phối nước và mở rộng nhà máy để nâng công suất đạt 10.000m3/ngày đêm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn thị trấn Đăk Tô và các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

     Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.  Khi triển khai thực hiện dự án không chuyển đổi diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích khác theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí Thư và Thông báo số 191/TB-VPCP, ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

     Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 613/QĐ-UBND ngày 09 tháng 06 năm 2016 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1061/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

Diệu Linh-ipckontum
Số lượt xem:119
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606778 Tổng số người truy cập: 14 Số người online:
Phát triển:TNC