banner
Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư; để đảm bảo chất lượng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
18-6-2021

     Ngày 18/6/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 2022/UBND-KTTH Về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư. Theo đó, Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

     Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng quy định điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua theo quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Trước khi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua quy định điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục thực hiện thẩm định việc đáp ứng suất đầu tư tối thiểu của các dự án theo quy định tại Văn bản số 341/UBND-HTĐT ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng thuộc khu kinh tế theo quy định tại khoản 1, Điều 19 Luật Đầu tư. Phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và công bố Danh mục dự án thu hút đầu tư tại tỉnh theo quy định tại khoản 4, Điều 69 Luật Đầu tư.

     Triển khai thực hiện Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong giải quyết thủ tục đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh căn cứ quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư, Mục 2 Chương II Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ để xem xét điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong các ngành, nghề quy định tại Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ theo chức năng và thẩm quyền.

     Tăng cường công tác đánh giá, kiểm tra và giám sát định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư. Hướng dẫn, yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định; xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp không tuân thủ chế độ báo cáo. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có biện pháp xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kiên quyết đối với các dự án không triển khai, chậm triển khai, không thực hiện đúng Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương theo quy định.

     Triển khai các quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở, xây dựng, thuế... trong quá trình thẩm định và quản lý các dự án đầu tư, trong đó có dự án đầu tư nước ngoài, tránh phát sinh khiếu kiện, tranh chấp trong nước và quốc tế. Tăng cường đối thoại, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh của nhà đầu tư; báo cáo cơ quan có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền; đồng thời, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp giải quyết và thực hiện quản lý Nhà nước. Rà soát, xây dựng, điều chỉnh định hướng thu hút đầu tư thuộc ngành lĩnh vực, địa bàn do mình quản lý phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 của tỉnh; tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với tình hình mới.

     Tổng hợp, rà soát các vướng mắc trong thực hiện các Sở, ban ngành, địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nhân trẻ tỉnh chủ động nghiên cứu các nội dung quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tưđể triển khai theo quy định; đồng thời, thông tin, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về đầu tư để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết hoặc báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tháo gỡ chi tiết tại đây.


 

 

Diệu Linh-ipckontum
Số lượt xem:75
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3562332 Tổng số người truy cập: 16 Số người online:
Phát triển:TNC